13 resultater
Vurdering av mulighetene for å skaffe vann til 2 - 3 eneboliger og et gårdsbruk ved brønnboring i gneisbergarter. Massive berarter gir lite håp om noe godt resultat. Mulig boreplass er foreslått.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter, innsamlet fra 1356 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre. Prøvene fra Nordre Gudbrandsdal, Østerdalen og Østfold viser lavere metallinnhold enn prøvene fra Valdresdistriktet og Midtre Gudbrandsdal. Forskjellene er mest fremtredende for metallene Pb, Mn og V.
This paper deals with some preliminary results concerning the chemical com- position of stream sediments in central southern Norway and the correlation to the prevalence of multiple sclerosis within the same area.
Det var ønsket vann til en planlagt glattkjøringsbane. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis og amfibolitt.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til småbruk. Små- bruket ligger på vestsiden av Øyeren, rett ovenfor Sandstangen, men grus- forekomstene som finnes i vannkanten er for små til å kunne benytter til grunnvannsuttak.
Uttak av borplass i sprekkesone i gneisbergarter for vannforsyning til broilerfarm og bolighus. Det er advart mot påvirkning av naboenes brønner og et fellesanlegg.
Det var ønsket grunnvann til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket ny vannkilde til Onsøy prestegård. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er basalt.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er migneatitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til tollstasjon.