8 resultater
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til leiren. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann for vanning til et gartneri. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Ved skolen har de en borebrønn som gir lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få vurdert muligheten for grunnvannsforsyning til diverse eiendommer i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
I alt 56 kvarts-feltspatforekomster i Rakkestad ble undersøkt. Ut fra de erfaringer vi fikk ble forekomstene klassifisert i fire grupper: Gruppe I. Forekomster i drift ( 4 forekomster). Gruppe II. Drivverdige forekomster ( 5 " ). Gruppe III. Usikre forekomster (24 " ). Grupper IV. Tvilsomme og negative forekomster (21 " ). For gruppe I ble det gitt råd om videre drift. For gruppe II ble det anbefalt at drift ble igangsatt.
Det var ønsket ny brønn til pleiehjemmet, da eksisterende brønner gir for lite vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til bensinstasjonen og et gårdsbruk. Eksisterende vannkilde, en gravet brønn, gir ikke tilfredsstillende vannkvalitet. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende brønn framfor å bore ny.