160 resultater
Statens vegvesen stiller nå nye krav til slitestyrke på pukk og grus som skal brukes i bære- og forsterkningslag på norske veger. For å sikre kvaliteten på materialene skal sliteegenskapene dokumenteres ved hjelp av en ny testmetode.
Lørdag 24. juni 1893. Fram stevner ut fra havnen i Kristiania med Polhavet som mål.
Geologiske forskere gransker hav og land fra Sandnessjøen til Sortland. Et avansert måleinstrument om bord i et Piper Chieftain-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.
NGU-forsker Susanne Buiter skal lede arbeidet med å utvikle nye 3D-modeller for geologiske grenser mellom kontinenter og havbunn. Norges forskningsråd har støttet prosjektet med 4,9 millioner kroner.
Hvorfor/hvordan skapte vulkanutbruddet fra Eyjafjóllajókull en askesky?
Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt?
Geologisk kartlegging av løsmassene i Lesja og Dovre, fører til trygg grunnvannsforsyning til Lesjaskog. Etter planen skal arbeidet med å føre fram grunnvann fra uttaket ved Grøna ta til allerede i 2011.
Kinsarvik i Ullensvang ligger på europatoppen i radoneksponering. De ekstreme radonverdiene illustrerer hvor viktig det er å kartlegge radonfare og finne andre ekstremområder, sier forsker Guri Ganerød ved NGU.
Sju berggrunnskart og fire lausmassekart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom 2010.
Hvordan dannes stratovulkaner/skjoldvulkaner? Hva er det som er farlig med dem?
Flere pukkverk i Norge drives på stein som gir økt fare for radon i inneluft. Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal nå granske materialer som er brukt i bygninger. Målet er å angi grenseverdier, bruksområder og målemetoder for industrien.
NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende sannsynligheter for prosessene tilknyttet et fjellskred fra området ved Mannen. Et stort fjellskred fra Mannen vil bli varslet samt at oppfylling av en eventuell dam kan ta flere dager.
Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Dette understreker at forholdene i sjøen kan ha avgjørende betydning for stabiliteten langs strandsonen.
Det er utført høy oppløselig sjøbunnskartlegging og innsamling av 2D refleksjonsseismiske profiler i Botn i Rissa, som en del av metodeutviklingsprosjektet ”Skredkartlegging i strandsonen”. Prosjektet har som formål å utvikle en metodikk for kartlegging av fare for skred i strandsonen.
Geofysiske målinger var en viktig del av det vitenskapelige arbeidet både på Nansens Framekspedisjon i Polhavet (1893-1896) og på Amundsens ekspedisjon med Gjøa gjennom Nordvestpassasjen (1903-1906).
På oppdrag fra seks ulike departementer har Jan Høst ved Norges geologiske undersøkelse, i samarbeid med andre fagetater, utarbeidet en rapport om store fjellskred i Norge.
A new generation of modern aeromagnetic surveys highlight the Caledonian basement and pre-Permian basin architecture of the southwestern Barents Sea. This configuration involved several Caledonian thrust sheets that collapsed and controlled the post-Caledonian rift development of the southwestern Barents Sea during Late Palaeozoic time.
Den unike gruvebyen Røros er anerkjent som 'verdensarv' av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som fjellet ga.
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket grunnvannstand og økt oksygeninnhold i grunnen. Dette har igjen ført til unormalt store setninger i undergrunnen og betydelig setningsskader på den fredete trehusbebyggelsen. Det er planlagt tekniske tiltak for å heve grunnvannstanden, for å redusere nedbrytingshastigheten og setningsforiøpet.
The HeatBar project aimed to determine the relative proportion of heat originating in the basement of the western Barents Sea and, as such, followed the methodologies and scientific approach developed in the course of the 2005-2008 Kontiki Project.
In this report results of the investigation of potential rare earth elements (REE) and Zr-, Be, U-, Th-, (W-) mineralisations in central and northern Nordland are presented. The investigated and sampled mineralisations were proposed in NGU report 2009.037 on the basis if existing reports and geochemical data sets.
Det er utført logging av borkjerner fra NDRs boring ved Tillermoen i Målselv i 2010. En kort faktabakgrunn for arbeidene med kleberstein ved Tillermoen er gitt. Logg og foto av borkjerner er med i rapporten. Klebersteinen er en grå-grønn kloritt og talkførende kleberstein med noe magnesitt, oksyd og amfibol. Den varierer i feltet i massivitet og kornstørrelse, men kan lokalt i volum som NDR er interessert i, være homogen nok. Rapporten er en støtte for NDRs vurdering av klebersteinen i feltet.
BARDUFOSS: Et sort helikopter flyr i rette linjer fram og tilbake over Troms med en lang målesonde hengende under seg. Høyden over bakken er konstant 60 meter. De geofysiske helikoptermålingene i Nord-Norge er i full gang.
Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen, som skal ferdigstilles våren 2012. Strategien vil gjennomgå sentrale rammebetingelser for næringen.
A pilot study was carried out with the intention of establishing a geochemical inorganic signal or "fingerprint" of soluble major, minor, and trace elements when different types of reservoir and cap rocks come in contact with saline water with and without CO2. The focus here is the value of the elemental concentrations in relation to each other and not the absolute value of each elemental concentration in itself or in relation to the thermodynamic state of the carbonate system.
The steady increase in concentration of CO2 in the atmosphere owing to combustion of hydrocarbons is considered a major factor contributing to global warming.

Sider