149 resultater
Etter undersøkelser i mai 1995 og tidligere undersøkelser i 1971, anbefales anlagt en prøvebrønn på Joras delta mot Lågen. Ønaket kapasitet er 35 l/sek. Alternative brønnløsninger er enten tre vertikale eller en skrådd brønn.
Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Porsgrunn ble oppdatert sommeren 1994, og resuktatene presenteres i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Porsgrunn kommune har svært små ressurser av sand og grus. Den eneste forekomsten det drives litt uttaksvirksomhet i er 1 Eidanger.
The report describes the Norwegian mineral extractive industry, and its principal products especially those for export. Opportunities for future development are outlined. The natural and infrastructural advantages of Norway are shown to be considerable, and the need for detailed prospecting for a variety of mineral resources is focused.
På oppdrag av Statens vegvesen Nordland, er det utført refraksjonsseismiske målinger og georadarmålinger ved Vik i Vestvågøy kommune, Nordland. Det ble målt tre refraksjonsseismiske profiler og ett georadarprofil. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge dyp til fjell over planlagt påhugg for tunnel mellom Vik og Utakleiv. Målingene viser at dyp til fjell ligger i området 3,5-8 m og at fjellet stedvis kan være noe oppsprukket.
Ulykken i kjernekraftverket i Tsjernobyl den 26.april 1986 førte til radio- aktivt nedfall i Norge noen dager senere. Rapporten beskriver et nytt kart over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunene Steinkjer og Verdal. Kartet er i målestokk 1:100.000 og er basert på helikopter bårne gammaspektrometer-målinger utført av Norges geologiske undersøkelse i årene 1986, 1990, 1991 og 1992.
Basert på prøvepumpingsresultater, hydrauliske beregninger og geologiske betraktninger sammen med feltbefaring, er sikringssonene fra 0 til 3 anbefalt og angitt i rapporten.
Geofysiske målinger er utført av NGU over kartblad 1722 IV, Stiklestad. Det er utført magntiske, elektromagnetiske (EMEX2 og VLF) og radiometriske målinger. Totalt ble det målt ca. 1600 profilkilometer fordelt på 141 profiler og profilavstand 200 meter. Måleområdets utstrekning er ca. 365 kvadratkilometer. Flyhøyden var 60 meter og flyretning øst-vest. Rapporten beskriver utstyret som ble benyttet, innsamling av data, prosesser- ing og presentasjon av data.
Helikoptermålinger er utført over Grongfeltet i 1993 og 94. Målingene omfatter følgende kartblad: 1924 I Jomafjellet, 1924 II Limingen, 1924 III Tunnsjøen, 1924 IV Røyrvik, 1824 I Namsskogan, 1824 II Skorovatn, 1824 III Harran, 1823 I Andorsjøen og 1823 IV Grong. Måleområdets utstrekning er 2000 kvadratkilometer. Totalt ble det målt 14200 profilkilometer med en profilavstand på 100, 200 og 400 meter. Målingene er utført som et ledd i kartlegging av ressurspotensialet i Grongfeltet.
Rapporten er en gennemgang af de feltmæssige og petrografiske forhold i Gjers- vikgruppens intrusiver, som blev undersøgt i august/september 1994. Undersøg- elserne er udført som en del af prosjektet "Samtolkning af geodata i Grong- feltet" og sigter mod at udrede relationerne mellem de intrusive bjergarter og den vulkanske stratigrafi. Gennem feltundersøgelser og prøvetagning er det samtidig hensigten at øge forståelsen af den intrusive og hydrotermale udvik- ling i Gjersvikdekket.
Ulykken i kjernekraftverket i Tsjernobyl den 26.april 1986 førte til radio- aktivt nedfall i Norge noen dager senere. Rapporten beskriver et nytt kart over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i kommunen Meråker. Kartet er i målestokk 1:100 000 og er basert på helikopterbårne gammaspektrometer-målinger utført av Norges geologiske undersøkelse i årene 1986 og 1991. Kartet er ett av fem i en serie av kart over cesium-nedfall i Nord-Trøndelag fylke.
A helicopterborne geophysical survey was undertaken by the Geological Survey of Norway (NGU) over the Gjølangen area in Sogn og Fjordane county. The primary geophysical target was rutile bearing eclogite bodies, and to investigate if helicopterborne geophysical surveying is suitable for prospecting of this type. The survey consisted nominally of 1065 line kilometres with a line spacing of 100 metres.
Etter forespørsel fra FBT/Trondheim gjennomførte NGU i mai 1995 en oppfølgende undersøkelse i tilknytning til NGU-prosjektet 63.2610.00 "Miljøtekniske grunn- undersøkelser på Rinnleiret, Levanger kommune". Bakgrunnen for denne oppfølg- ende undersøkelsen var at det under nydyrking ble påvist nedgravde tønner inne- holdende tjærelignende stoffer. Det ble også gjennomført uttak og analyse av grunnvannsprøver fra Sjøfyllinga.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Plotteversjon 2006
Beskrivelse i publikasjonen "En vandring i tid og rom, geologien i Narvik" (NGU, 1995)
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Kartbeskrivelse i NGU Skrifter nr. 112
This report presents preliminary results of regional fieldwork in the Okstind- ene Area, the Rödingfjäll Nappe Complex (RNC), Uppermost Allochthon, Nordland, Norway. The area hosts the Bleikvassli sedimentary-exhalative Pb-Zn deposit, and the main objective with this work is to establish a geological basis for prospecting after new Pb-Zn deposits in the area. The area comprises four lithological units; the Kjerringfjellet(?), Anders Larsa/Lifjell and Kongs- fjell Groups and the Målvatn Unit.
Det ble med tanke på grunnvannsforsyning til Drøya og evt. Gitla vannverk utført grunnvannsundersøkelser på Engan, Gåre og Evenmoen i Haltdalen. På bakgrunn av 20 sonderboringer med enkelte testpumpinger der kapasitet og kvalitet ble vurdert, ble det bestemt å gå videre med langtidsprøvepumping ved Lea på Engan. Det ble gjort 2 langtids prøvepumpinger, hver fra en Ø50 mm brønn med 4 m filter. Kapasiteten var henholdsvis 4 og 2l/s.

Sider