28 resultater
Det er utført refraksjonsseismiske målinger langs to profiler ved Fagernes i Narvik, Nordland fylke. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av fjelldyp over et område der det planlegges skjæring gjennom løsmasser og påhugg for tunneltrase. Målingene ble utført på oppdrag fra Statens vegvesen Nordland. Målingene viser at dyp til fjell ligger i området 1-3,5 m. Langs deler av profil 1 er oppsprekking i fjell indikert ved forholdsvis lav seismisk hastighet. Dyp til fjell er på ca.
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter.
I tidsrommet 15.9-19.9 1995 utførte NGU refleksjonsseismiske undersøkelser på oppdrag fra Statens vegvesen, Nordland. Et område i Vevelstadsundet ble undersøkt for et brualternativ og en eventuell undersjøisk tunnel. Et område ved Søvika og 4 områder ved Sør-Herøya og Tenna ble undersøkt for plassering av fergekai. Det er brukt differensiell satelittposisjonering (Satref og Diffstar).
Basert på informasjon fra Fiskerisjefen i Nordland og Nordland Fiskeoppdretter- lags kjennskap til oppdrettsnæringa er det satt sammen et digitalt kart over anleggene og godkjente lokaliteter for settefisk, lakseslakterier, matfisk, marine fiskearter og skjell. Informasjon om anleggene og lokalitetene er oppdatert pr. 1.5.95.
Frie emneord: Sulfidmalmforekomst Ore-element ratio analysis of 67 sulphide occurrences from two meta- sedimentary units in the Scandinavian Caledonides, has shown that the proportional distribution of Zn and Pb are similiar in the two groups, whereas the distribution of Cu, Ag and Au vary between them. One of the units, known as the Mofjelet Group, is relatively enriched in Au and Ag whereas the Plurdalen Group is enriched in Cu. The average zinc ratio (100Zn/(Zn+Pb) in both groups is 86.
Frie emneord: Varmepumpe Prøvebrønn I forbindelse med varmeutvinning til Rana sykehus ble det utført tre prøve- boringer sommeren 1995 mellom Rana sykehus og Ranaelva. Et av hullene indik- erte gode muligheter og det er anbefalt boret en rørbrønn med antatt kapasi- tet 18 l/sek.
In contrast to the volcanic hosted massive sulfide deposits, the presence of recoverable gold is not a common feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli deposit could be higher than previously assumed. This report comprise the results of field work on the Bleikvassli Pb-Zn deposit, Nordland, Norway.
Rapporten gir en kort oppsummering med konklusjoner på de arbeider som er utført i prosjektet i perioden 1972 - 95. I perioden 1972 til 1981 ble feltet evaluert av NGU. Fra 1981 til 1989 ble feltet evaluert som et samarbeids- prosjekt mellom NGU og Vefsn Utbyggingsselskp A/S, Mosjøen Råstoff: - dolomittmarmor - brucitt-førende dolomittmarmor - avgang fra fremstilt brucittkonsent (dolomitt/kalkspat) Geologiske kart: Hele feltet er kartlagt i målestokk 1:50 000 (ca. 1300 mål).
Basert på stereoskopiske flyfotografier, økonomisk kartverk og geologiske kart er en rekke mulige lokaliteter tatt ut med tanke på brønnboring i fjell for seks forskjellige forsyningssteder i Rødøy kommune. Grunnvann fra løsmasser er også vurdert. For Sleipnes og Storseløy antas det å være gode muligheter for å etablere grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell. For Tjongelva kan et grunn- vannsanlegg muligens baseres på en rørbrønn i løsmasser.
På oppdrag fra "Stein- og mineralgruppa" i Bø kommune er området rundt Kobbvågen undersøkt med tanke på en utvidet drift i tillegg til Statens vegvesens uttak. Analyseresultatene viser at produksjonsknust materiale gir dårligere verdier enn maskinkult som er knust ned i laboratorium. Gabbroforekomsten har tilfred- stillende kvalitet, men stedvis med noe kloritt i oppsprukne partier i bruddet. Reservene i Kobbvågen Nord er tilstrekkelig for relativt store uttak i mange år framover.
Narvikprosjektet var et samarabeidsprosjekt mellom NGU og Narvik kommune som ble gjennomført i årene 1992-1995. NGU laget et kombinert berggrunnsgeologisk og kvartærgeologisk kart i M 1:100 000 med beskrivelse inkl. en fyldig tur- guide på tre språk, der mange geologiske "godbiter" innen kommunen er present- ert. I den anledning skrev professor Ragnar Dahl teksten som finnes i denne rapporten.
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor.
Innen Nordlandsprogrammet er det en viktig målsetting å få økt kunnskap og bedre utnyttelse av de mineralske ressursene i fylket, herunder også vann. Med bakgrunn i økt oppmerksomhet om betydningen av godt og sunt drikkevann ble prosjektet startet for å undersøke vannkvaliteten i et utvalg kilder i Nordland Det gjennomførte analyseprogrammet viser gjennomgående god vannkvalitet ved samtlige undersøkte kilder.
Refrakjsonsseismiske målinger er utført langs to profiler nær et moloanlegg ved Hemnes Marina, Hemnesberget i Nordland. Målingene ble utført på oppdrag fra Nordland Teknikk A/S, Sandnessjøen. Undersøkelsene ble foretatt i et område der materiale fra moloen hadde rast ut. Hensikten med målingene var å få et grunnlag for vurdering av risikoen for nye ras. Profil P1 er målt langs rasretningen, og viser stort sett løsmassetykkelser i området 0,5-1,5 m.
Ved marmorforekomsten ved Ljøsenhammeren syd er foretatt prøvedrift og kjerneboringer. Siste borhull ved forekomsten ble gjort i oktober 1995, og logget i forbindelse med dette oppdraget. En sammenstilling og tolkning av forekomstens geologi er utført på bakgrunn av disse undersøkelsene og tidligere loggerapporter og geologiske kart.
I perioden 20.8-26.08 1994 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i Sømna kommune i Nordland. Det ble i løpet av toktperioden profilert 172 km med lettseismisk utstyr, det ble tatt 43 grabbprøver av bunnsedimentene og tatt fem sedimentkjerner. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av kart over sikre og mulige skjellsandområder.
Neotectonics in the Ranafjorden area, northern NorwayOdleiv Olesen, Svein Gjelle, Herbert Henkel, Tor Arne Karlsen, Lars Olsen, Terje SkogsethPage(s): 5-8
Frie emneord: Sulfidmalmforekomst Fluorrike biotitter The Bleikvassli massive sulphide deposit is closely associated with a microcline gneiss interpreted as the metamorphosed equivalent of an alkaline magmatic rock of syenitic composition which yield a concordant U/Pb zircon age of 481 +- Ma. A 30 metres wide zone along the margin of the microcline gneiss suffered intensive alkali-depletion and addition of iron and magnesium, when it was metamorphosed together with the massive sulphides.
Et område fra Linajavri i sør til Mannfjord i nord inn mot svenskegrensa er målt med helikoptermålinger, magnetisk radiometrisk og med VLF. En rekke anomalier framkom. De radiometriske anomaliene over de mest differentiserte granittiske fasene er fulgt opp på bakken. Resultatet viser at det granittiske grunnfjellet består av flere granittiske faser og dels suprakrustaler som ikke er kartlagt innenfor grunnfjellsområdene.
På oppdrag av Statens vegvesen Nordland, er det utført refraksjonsseismiske målinger og georadarmålinger ved Vik i Vestvågøy kommune, Nordland. Det ble målt tre refraksjonsseismiske profiler og ett georadarprofil. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge dyp til fjell over planlagt påhugg for tunnel mellom Vik og Utakleiv. Målingene viser at dyp til fjell ligger i området 3,5-8 m og at fjellet stedvis kan være noe oppsprukket.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelse i publikasjonen "En vandring i tid og rom, geologien i Narvik" (NGU, 1995)
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
This report presents preliminary results of regional fieldwork in the Okstind- ene Area, the Rödingfjäll Nappe Complex (RNC), Uppermost Allochthon, Nordland, Norway. The area hosts the Bleikvassli sedimentary-exhalative Pb-Zn deposit, and the main objective with this work is to establish a geological basis for prospecting after new Pb-Zn deposits in the area. The area comprises four lithological units; the Kjerringfjellet(?), Anders Larsa/Lifjell and Kongs- fjell Groups and the Målvatn Unit.