380 resultater
Tranøy er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at forholdene virker mindre gode for grunnvannsuttak fra løsmasser. De er relativt gode fra fjell, særlig gjelder dette kalksteinsområdene ved Vangsvik.
Ved bruk av IP-, SP- og ledningsevnemålinger har en forsøkt å detektere mineraliserte soner i tilknytning til Finesgruva, Verran. IP-målingene har gitt flere svake anomalier som trolig skyldes lithologiske kontraster mellom grønn- skifere, med lokal magnetitt-anrikning, og granodioritter. Geologisk kartleg- ging har ikke kunnet påvise nye sulfidmineraliseringer som kan forklare IP- anomaliene. SP-målingene ga få anomalier som korresponderer med IP-anomaliene.
NGUs tidligere strategiske plan gjelder for perioden 1987-90 og ble vedtatt av styret i februar 1987 etter en inngående behandling ved NGU. Erfaringene fra denne type planlegging er gode, og det er nå utarbeidet en plan for NGUs virksomhet for 1991-95.
Som et ledd i undersøkelse av grusressurser ble det utført seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler med samlet lengde av 1775 m. Det ble beregnet mektighet av tørr grus opp til 40 m og maksimal mektighet av løsmasse på ca. 70 m.
I tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske målinger i Tytebærdalen ved fjordarmen Kjosen. Et grustak var her i drift. Det ble målt 3 profiler med samlet lengde av 950 m. Den maksimale løsmasse- mektighet ble beregnet til ca. 20 m., men bare en mindre del av dette var tørr sand og grus.
Flesberg kommune har prioritert 3 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Flesberg kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de priori- terte områdene som god, mulig og dårlig.
Øvre Eiker kommune har prioritert 2 områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/ person/døgn. Øvre Eiker kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig.

Sider