18 resultater
Beskrivelsen finnes på kartet.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Nordland fylke er kartleggingen utført av Østlandskonsult A/S, Bodø. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak.
Geological setting of the Pb-Zn-Cu mineralization in the Mjønesfjell area Nordland, northern NorwayKent Grimm, Henrik StendalPage(s): 1-11
The project has documented the existence of several previously unknown platinum group element (PGE) mineralizations in Norwegian ophiolites, of a type previously not well-documented anywhere, i.e. stratiform platinum- palladium-gold mineralization in ultramafic cumulates in ophiolites. PGE- bearing podiform chromitite and high level Ni-Cu sulphide mineralizations have also been studied.
I forbindelse med regional prøvetaking av granitter i Tysfjordområdet ble det i juli/august -89 også prøvetatt en del forskjellige sulfid-mineraliseringer. De kjente skarn-mineraliseringene i området ved Storjord ble prøvetatt og analysene viste til dels høye edelmetallgehalter (gull og sølv). Sju prøver fra tippen ved Lillebotn gruve inneholdt i gjennomsnitt 3.3% Cu (0.5 - 7%), 485 ppm Ag (66-1200 ppm) og 1.2 ppm Au (0.33-3.56 ppm).
Det er gjort prøvetaking av granitter i området Efjord, Tysfjord og Hamarøy. Det er ialt samlet prøver fra 208 lokaliteter. Flere faser av granittiske bergarter er funnet. Ganger av basiske bergarter (som i området Tjeldøya, Høgtuva og Sjona) er observert i liten grad. Kobber-mineralisering i mulig suprakrustal-rest er også funnet ved Sørkil. Mineraliseringen har bornitt og kobberkis i en sandsteinslignende bergart.
An interpretation of the aeromagnetic data acquired by NGU, Geco and Amarok from the Norwegian Sea between 66°N and 69°50'N is reported The LAS-89 survey has revealed several new structures not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line spacing and more accurative navigation. Most of the magnetic anomalies within the survey may be interpreted in terms of a fault-related basement relief.
Radiocarbon dates from the mountain area northeast of Årdal, southern Norway, evidence for a Preboreal deglaciation.Atle Nesje, Noralf RyePage(s): 1-7
Det er utført et diamantboringsprogram på to pegmatitter ved Vetvann, Håkonshals; totalt ca 170 m, Det er påvist skeidbar k.fap både i hovedbrudd, og område sør for Vetvann med gjennomskjæring på 8-9 m. Kalifeltspaten ligger imidlertid ganske dypt, ca. 25-30 m, og dette tilsier svære brytnings- og oppfaringskostnader. Undersøkelsene som nå er utført skulle fi tilstrekkelige opplysninger for økonomiske beregninger som nødvendigvis må gjøres.
NGUs undersøkelser i Indre Tysfjord-regionen i 1988 med hensyn på sjeldne jordartselementer påviste ikke mineralisering av økonomisk interesse. Området Veikvatn - Gjerdal - Linajav'ri ble imidlertid ansett å ha et poten- siale for forkomkster med Be, Y, Ce, La mm., og ble anbefalt videre undersøkt. Det aktuelle området ble først radiometrisk helikoptermålt, og den mest radioaktive delen prøvetatt med en prøve pr. 0,25 km2. Prøvene ble totaloppsluttet med HF og analysert på beryllium.
Det er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet på Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske beryllium-forekomster. Bakgrunnen for undersøkelsen er funn rapportert til "Mineraljakt i nord". Arbeidet er utført av NGU, finansiert av Landsdelsutvalget, Tjeldsund kommune, P.A.