21 resultater
Rapporten beskriver status for berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50 000 ved avslutningen av Fase 0 for det samordnede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. En plan for berggrunnskartlegging i de første fire årene av selve programmet er fremlagt.
Undersøkelsen gjaldt investering av gjenværende ressurser omkring Aae grustak samt muligheten av grus under Høgklumpmyra.
Etter avtale med Hemne kommune, startet NGU i oktober 1984 undersøkelse av sand- og grusforekomsten ved Støland. Det er foreløpig skutt 3 seismiske profiler og boret 1 borhull på forekomsten. Resultatene fra disse undersøkelsene tyder på en begrenset mektighet på de soterte sand- og grusmassene, varierende fra 2 meter i øst til 5-6 meter i den vestlige delen. Et grovt volumoverslag gir på bakgrunn av dette ca. 250000 m3 sand og grus.
Rapporten er først og fremst en syntese av berggrunnsgeologien i Nord-Trøndelag og nabo-områdene i Sør-Trøndelag på Fosenhalvøya. Korte beskrivelser er gitt over de geologiske hovedinndelingene, med en noe mer omfattende behandling av dekkeseriene innenfor den kaledonske fjellkjede. Hovedtrekkene av strukturgeologien og generell tektonikk er presentert, og til slutt er en redegjørelse over de viktigste problemstillinger innen berggrunnsgeologien tatt med.
Rapporten er resultatet av en befaring til Høstadmyra for vurdering av en mindre grusforekomst i tilknytning til jordskifte i området. Det gis et grovt overslag over volum og kvalitet m.h.p. bruk til veiformål sammen med et forslag til videre undersøkelser.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
Titanium ores: An introduction to a review of titaniferous magnetite, ilmenite and rutile deposits in NorwayAre Korneliussen, H.P. Geis, E. Gierth, H. Krause, B. Robins, W.
Kommunevis sammenslåtte bekkesedimentprøver (-18mm) fra 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er analysert 3 ganger med plasmaeksitasjon (ICP) etter ekstraksjon med hhv. HNO3, kald HCI og hydroksylamin HC1+ eddiksyre, samt med XRF. Det er dokumentert frekvensfordelingskurver, korrelasjonskoeffisientsanalyse med spredningsdiagram og punktkart.
I 1982-1983 ble radioaktivitet målt fra bil langs det igjenstående vegnett i Nord-Trøndelag. Ialt 34 kartblad ble målt ferdig. Det er funnet 275 radioaktive anomalier; 2 meget sterke, 5 sterke, 43 middels og 225 svake anomalier. En av de 7 sterkeste anomaliene ligger i biotittgneis. De øvrige er knyttet til yngre kvartsbreskjer. Radioaktiviteten i disse er hovedsaklig knyttet til thorium. Thorium-mineraliseringen er ujevn.
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
I juni 1984 engasjerte fylkesmannen i Sør-Trøndelag NGU til å gjøre grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen i Melhus kommune. Bakgrunnen for henvendelsen var en søknad fra Forsvaret om drift av et infiltrasjonsanlegg ved Fremo leir. Prosjektet er finansiert av Miljøverndepartementet, Forsvaret og Melhus kommune. Arbeidet ble påbegynt i juni 1984 og vil fortsette i 1985.
Etter forespørsel fra Hemne kommune, teknisk etat har Norges geologiske undersøkelse utført grunnvannsundersøkelser på Roøyan og Lenesøyan i Hemne. Oppdraget har vært å vurdere mulighetene for drikkevannsforsyning. Undersøkelsen har bl.a. betått i utlegg av seismisk profil (hammerseismikk), sonderboringer og prøvetaking med Borros, korttids undersøkelsespumping fra 5/4 "slissa rør og vannprøvetaking.
Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 000 er 36 kartblad kartlagt. I de to gjenværende år av prosjektperioden vil rapporteringen av de resterende 13 kartblad i M 1:50 000 bli fordelt med 7-8 kartblad i 1986 og 5-6 i 1987.
Målingene ble utført som ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Hemne kommune var interessert i undersøkelsen i forbindelse med behov for boligtomter. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det er tegnet oversiktskart og grunnprofiler som viser hvor det ble målt og hvilke løsmassetykkelser som det dreier seg om. Grunnprofilene er påført lydhastigheter. Målingene ble utført i 1984. Kartbilag: 1
Etter oppdrag fra Vegkontoret i Sør-Trøndelag er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. Analysene viser at bergartene på Frøya generelt har god kvalitet, med både lave sprøhetstall og abrasjonsverdier.
Rapporten omfatter resultater fra berggrunnskartlegging av området mellom Hommelvik og Hell. Bergartene er beskrevet ut fra feltobservasjoner uten hensyn til den stratigrafiske gruppeinndelingen i Trondheimsfeltet, men med vekt på litologiske variasjoner og de fysiske egenskaper. Oppsprekkings- mønsteret er undersøkt ved å behandle sprekkeobservasjoner fra hele området i vinkeltro stereonett.
Rapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på Fosen-halvøya samt et område ved Verdal. Prosjektet har lagt stor vekt på å nyttiggjøre seg dataene fullt ut gjennom behandling på et større anlegg for digital bildebehandling, IIS modell 75, ved Tromsø Telemetristasjon.
Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986.
Etter avtale med Statens Vegvesen, har NGU utført volumberegninger av sand- og grusresservene ved Aae grustak i Hemne kommune. Videre er det gjort undersøkelser på Høgklumpmyra i Snillfjord kommune. Undersøkelsene er utført ved hjelp av seismiske undersøkelser, sonderende- og prøvehentende boring samt traktorgravde prøvegroper. Aae grustak er delt inn i soner fra A til D og volumberegnet for seg. De totale sand- og grusreservene i Aae grustak er beregnet til 190 000 m3.
Fase 0, den forberedende fase i det samordnet geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya ble gjennomført i perioden 1983-84. Den har omfattet sammenstilling og vurdering av eksisterende data, fargeflyfotografering, geokjemisk kartlegging og forberedelse for selve programmet. Sluttrapporten presenterer resultatene og produktene fra Fase 0 og, som vedlegg, gir korte beskrivelser av berggrunn- og løsmassegeologien i Nord-Trøndelag og på Fosenhalvøya. S.