5 resultater
Klystrafjell granittgang ligger i amfibolitt-komplekset i Iveland og Evje. Gangen er over 1 km lang og 200 m bred og viser bare lokalt en pegmatitt- utvikling i overflaten. Forekomsten er kartlagt av tidligere statsgeolog O.F.Frigstad og undersøkt med tyngdemålinger av NGU i 1973. I sommer ble gangen kartlagt på nytt i målestokk 1:5000. Det ble satt ut et stikningsnett og foretatt diamantbor- inger (3 loddhull, ialt 61.96 m).
Det ønskes vannforsyning til 500 p.e. eller ca. 250 l/min mot utjevnings- magasin. Forundersøkelsen antyder område 3 (se vedlegg) som akseptabelt for anlegg av prøvebrønn. Også i dette området opptrer grunnvann mot noe høyt jerninnhold i dypeste deler av profilet, anlegg av 6" prøvebrønn og prøve- pumping for kapasitet og kvalitetsutredning anbefales.
I forbindelse med undersøkelser av Statens Bergrettigheter er det på bakgrunn av tidligere arbeider foretatt en vurdering av Langøy jernforekomster og Rekevik-Lindvigkollen titanforekomster. I tillegg er det sammenstillt en generell oversikt over malmforekomster i Kragerø-Risør distriktet. Jernforekomstene på Langøy og titanforekomstene ved Rekevik-Lindvigskollen blir vurdert å være uten økonomisk interesse.
Omfatter undersøkelser i forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegget på Drivenesøya. Ved stor belastning har det vist seg et økende innhold av klorid fra dypereliggende soner i avsetningen.