236 resultater
Ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Bergarten er gabbro og gneis. Boreplass ble tatt ut.
I forbindelse med omlegging av veien fikk en gammel gravet brønn redusert kapasitet. En vurdering av årsakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 6 eiendommer. Boreplasser ble tatt ut. Bergart er gneis.
Ved pensjonatet ble det i 1973 boret en brønn til 36 m dyp, kapasitet 2 500 l/time. Etter en tid ble vannkvaliteten dårlig (misfarging av klesvask). Det ble anbefalt å rense vannet fremfor å bore en ny brønn.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Det var boret en brønn til 60 m uten vann. Bergarten er larvikitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Rapporten vurderer tiltak mot saltholdig vann i eksisterende borebrønner. Nye borepunkter ble tatt ut for det kommunale vannverket (vannforsyning til Ramnes sentrum og Krakken sykehjem).
Det var ønsket grunnvannsforsyning til ca. 70 husstander og endel hytter, som tilleggsforsyning til vann fra en bekk. Bergarten er sandsten. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en - alternativt flere hytter. Berg- arten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket en vurdering av mulighet for infiltrasjon av "grått vann". Det ble gitt råd for hvordan anlegget burde bygges.
Hallingdal bergboring har gjort forundersøkelser etter oversiktsbefaring 1978 ved Erik Rohr-Torp. Rapporten gir anbefalinger om brønnplassering og teknisk utførelse. Med henvisning til undersøkelsene i rapport O-78160-II.
Det var ønsket vann til 2 gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut til hver gård. Bergart begge steder sliregneis.
På tomten var det boret 2 brønner, begge uten vanninnslag av betydning. Det ble anbefalt visse tiltak, som siste alternativ ble det tatt ut bore- sted for en ny borebrønn. Bergarten er sliregneis.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Boring frarådes. Samling av takvann anbefales.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en hytte. Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket ny vannkilde til Onsøy prestegård. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et feriehjem. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er basalt.
Suppleringsboring til vannverk Brandval vestside.
Vurdering av skade på brønn.
Det er foretatt en oversiktsbefaring for å vurdere mulighetene for grunn- vannsforsyning til 3 planlagte boligfelt - hver på ca. 50 eneboliger - i Kongsberg kommune. Muligheter for avløpsinfiltrasjon er også vurdert. En må regne med fjellboring for grunnvannsforsyning, mens løsmassene har vert velegnet til avløpsinfiltrasjon.
Uttak av borplass for vannforsyning til enebolig. Massive gneisbergarter gjør forholdene vanskelige. Tidligere boring har vært misslykket.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til drift av radarstasjon. Vannbehovet er lite.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplass i varierende vulkanske bergarter for grunnvannsforsyning til 2 - 3 husstander.
Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. Forslag til erstatningsboring i fjell.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig og vanning av grønnsaker.
Vurdering av muligheter for brønnboring i basalt og underliggende lagpakke av sedimenter og porfyrer. Mulighetene for å få vann før en har passert 125 - 150 m. basalt er meget små. Muligheter for vann i underliggende lag er gode.
Uttak av borplass i gneisbergart for vannforsyning til gårdsbruk.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av boreplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til fiske- oppdrett. Det er ønsket vannmengder på 1 500 - 2 000 l/t.,som er i over- kant av hva en erfaringsmessig kan vente i dette området.
Det er tatt ut forslag til borplasser i gneisbergarter for grunnvanns- forsyning til en enebolig og 2 planlagte byggefelt med 5 - 10 hus.
Uttak av Borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til camping- lass med 100 - 200 gjester som belegg. Ved dyp boring er det fare for saltvannstilsig. Avløpsinfiltrasjon fra campingplassen vil representereen betydelig forurensningsfare.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplass for grunnvannsforsyning til hytte. Berggrunnen består av hornfelsbergarter med underliggende biotittgranitt. Det ville være mer hensiktsmessig om flere hytteeiere gikk sammen om boring. Det er fare for saltvannstilsig nær sjøen.
Det var ønsket grunnvann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er migneatitt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til små fellesvannverk.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 250 l/min. ( Behov for jordbuksvanning kan øke behovet. ) Anbefalt vertikal rørbrønn ( gode forhold ).

Sider