6 resultater
NGU er av Vegsjefen i Sør-Trøndelag bedt om å undersøke hvordan utbedring av E6 i Drivdalen kan skje uten at dette kommer i konflikt med skiferdriften. De foreslåtte veglinjene gjennomskjærer kun mindre skiferpartier. Ved å legge vegen mot vest ved Klemhaugen med avkjørsel mot vest, vil vegutbedr- ingen kunne gjøre det lettere å drive ut skiferen i Sankt-Olabergområdet.
Målingene ble utført i tidsrommet 22. - 25. mai 1978. Undersøkelsene skulle belyse grunnforholdene på Bakklandet i Trondheim i forbindelse med planlegging av vegtunnel.
De seismiske profilene viste at overdekketykkelsen i damområdet varierte mellom 4 og 25 m. Langs veitraseen var løsmassene 4 - 15 m tykke. Få sjiktgrenser ble observert. Feltarbeidet ble utført 26. - 27. september 1977.
Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannforsyning fra løs- avsetningene langs Orkla. Relativt grunt over leire ca. 2 - 3 m. utenom den ytre delen fra Evjen og nordover. Forslag til prøvepumping ved Evjen. Dette er gjennomført, men sanert på grunn av for mye jern i vannet.
Seismiske målinger langs tre planlagte damakser i tre forskjellige dalsøkk på Storfosna. Undersøkelsen var ledd i planleggingen av nytt vannverk. Overdekkemektigheter på opp til 7 m ble påvist. Ingen større knusningssone i fjellet ble observert. Feltarbeidet utført 29. juni 1977.