11 resultater
Formålet med befaringen av de 3 utvalgte sand -og grusforekomstene var å få en grov oversikt over kvalitet og anvendbarhet til tekniske formål, spesielt til betongtilslag, for så senere å kunne følge opp med detaljundersøkelser. De utvalgte forekomstene ligger ved Handelsbukt, Indre Hamnbukt og Vegnes. Ingen av disse har på grunnlag av den korte befaringen pekt seg ut til å være helt tilfredstillende som ressurs for betongtilslag.
I Finnmark fylke ble 5 kalkstein- og dolomittlokaliteter befart. Bare en av disse kan ha noen økonomisk interesse. Den ligger i Duksfjord i Nordkapp kommune. Det er en grovkornet marmor med relativt gode analyseresultater og gunstig beliggenhet. Marmoren er neppe brukbar til bygningsformål, men kan tenkes nyttet til jordbruksformål.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark har NGU satt i gang kvartærgeologisk kartlegging i deler av Karasjok kommune. Hensikten med undersøkelsene var å få vurdert hvilke løsmasser som egner seg til veg- og betongformål. Karasjok kommune og Statens Vegvesen har stort behov for sand og grus. De foreløpige undersøkelsene viser at det er vanskelig å finne større sand- og grusavsetninger av god kvalitet.
FORMÅL. Kartlegging og klassifisering av normalvegetasjonen omkring felter med naturlig tungmetallforgiftning. METODER. Beskrivelsen av plantesamfunnene er basert på plantesosiologiske analyser ved bruk av kvadratmetoden. På grunnlag av denne er kvantitative (dekning, frekvens) og kvalitative (stratifikasjon = sjiktning) forhold hos plantesamfunnene klarlagt. Vegetasjonskartets enheter er definert på grunnlag av disse data, samt litteraturstudier.
En stor del av sand- og grusforsyningen til Kirkenesområdet har kommet fra Sandnes massetak som er beregnet til å vær uttømt om 4 - 5 år. Hensikten med disse undersøkelsene var å finne brukbare alternative sand- og grusforekomster som kan erstatte massene i Sandnes. De foreløpige undersøkelsene har ved siden av Sandnesforekomsten vært konsentrert om 3 avsetninger, Langøra, Sandnesdalen og Høybuktmoen. Av disse forekomstene er det ingen som peker seg ut som fullgod erstatning for Sandnes.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark og Vadsø kommune har NGU satt i gang kvartærgeologiske undersøkelser i området. Undersøkelsene ble konsentrert til området rundt Vestre Jakobselv og enkelte sand- og grustak i kommunen. Grunnvannsuttak vil bli nærmere belyst etter de kvartærgeologiske undersøkelsene i Vestre Jakobselv. Sand- og grusundersøkelsene viser at breelvavsetningene vanligvis har noe dårligere kvalitet enn strandavsetningene.
Etter avtale med utbyggingsavdelingen i Finnmark fylke ble det i 1977 utført kvartærgeologisk kartlegging på kartblad Børselv i målestokk 1:50 000. Kartleggingen er ferdig og kartet er levert til trykking. I forbindelse med kartleggingen ble det utført en forundersøkelse av sand- og grusavsetningene for å vurdere kvalitet og mengde til tekniske formål. De mest lovende avsetningene ligger øst for Kjelgrunnen i syd ved E6 og helt nord mellom Storvannet og Brenna.
FORMÅL: Å gi en samlet oversikt over de data som finnes om tungmetaller i vegetasjon og jord fra det naturlig kobberforgifta feltet i Karasjok, Finnmark METODER: Jordprøver fra eget feltarbeid er tatt i det øvre jordlag i fire vegetasjonsprofiler og fra de fleste horisonter i tolv jordprofiler utenom vegetasjonsprofilene. For metoder som er brukt av andre henvises til Låg og Bølviken (1974) og Røsholt (1977).
Det er tatt 449 bekkesedimentprøver i Alta-Kvænangenvinduet på kartbladene Alta, Gargia og Talvik. Prøvene er analysert på kobber, sink, bly, nikkel, molybden, kobolt, litium, sølv, mangan og jern. Det er påvist en rekke høye konsentrasjoner av kobber, sink, bly, nikkel, kobolt, mangan og jern. De høye analyseverdiene er med få unntak knyttet til Kvenvikgrønnsteinens bergarter.
Rapporten omhandler geofysiske målinger utført fra helikopter over en del av KVÆNANGENVINDUET, ALTA kommune. Det ble målt med radiometriske, elektromag- netiske og magnetiske instrumenter. Det ble dekket ca. 300 km2 og antall profilkilometer fløyet ca. 1460. Flyhøyde var 200 fot og profilavstand 200 m Navigasjonsgrunnlag: Fotomosaikk målestokk 1:20.000. Alle data registrert både anlogt og digitalt. Resultatene fremstilt som magnetiske og elektromag- etiske kotekart.