8 resultater
NGU har etter oppdrag fra Finnmark Jordsalgskontor foretatt en analyse av hvilke muligheter det er for å finne sand- og grusforekomster i Altaområdet som erstatning for sandfallet på Elvebakken. Den primære hensikten var å innringe det el. de områdene som har de beste tekniske egenskapene og de forekomstene som ligger i området med henblikk på en fornuftig totalutnyttelse.
Brev: 1431/72G Englandssskogen-området blir vurdert med tanke på å kunne være et mulig framtidig uttakssted for grunnvann til Alta, og forslag ble gitt om midlertidig vern av det inntil grunnundersøkelser blir gjort.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område syd for Alta. Det er en regional kartlegging med særlig vekt på å avgrense om- råder som inneholder "Altaskifer". Området omfatter middelsmetamorfe berg- arter som utgjør den Kaledonske skyvedekkekomplekset kalt Kalakdekkekomplekset Komplekset består av to skyvedekker. Det underste, kalt Gargia-dekket, er delt i to: 1)Komsagruppen, meta-arkoser av antagelig eokambrisk alder.
Rapporten presenterer resultatene av arbeider utført langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Lakselven i 1971: En geologisk kartlegging av Dividalgruppens grenser mot grunnfjell og skyvedekkene, og en oppfølging av bekkesedimentanomalier framkommet fra prøvetaking i 1970 (968A II). Anomaliene viste seg å være tilknyttet større blotninger av Dividalgruppens basal konglomeeeratlag. Knakkprøver ble tatt fra syv konglomeratlokaliteter.
I full drift og under bruk av nytt gjennvinningsanlegg for driftsvann, vil Bidjovagge gruver ha behov for 30 - 35 m3/t. nytt vann til flotasjonsverket. Nå dekkes vannbehovet med vann fra gruva i tilegg til vann fra Reisavatn. Dette er dyrt da vannet fra Reisavatn må løftes 250 m. Et forslag går ut på å erstatte vannet fra Reisavatn med et grunnvannverk basert på 4" borebrønner i "vestantiklinalens" skjenkler, med føring av vannet i lavtrykks-ledninger til gruva.
Sommeren 1971 foretok Norges geologiske undersøkelse skiferundersøkelser i tre områder i Finnmark: Svartvik på Hjelmsøy, Måsøy kommune (delrapport A). Dette er en ubetydelig forekomst i skifrig gneis. Sandvika ved Havøysund, Måsøy kommune (delrapport B). Skiferen ødelegges av amfibolitt- og kvartslinser, og er ikke drivverdig. Altaskiferens område, Alta kommune (delrapport C).
Brev: 3156/72G Fosnes (Neiden): 6 husstander krever omlag 250 l/t. Det anbefales å anlegge felles vannforsyning basert på en eksisterende gravet brønn, eventuelt supplert med flere gravede brønner på anvist sted. Skrotneset: 10 husstander som er spredt over en strekning langs vegen på 4 km trenger samlet omlag 1000 l/t. Leire i de øvre minst 10m avbrutt av sandlag som fører vann av dårlig kvalitet har forårsaket dårlige brønner.