78 resultater
Anmodning om kalksteinsundersøkelser er gitt av Kontoret for Områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Periskop er tatt i bruk for undersøkelse av geologi i korte borhull. Snåsa: Det er foretatt endel undersøkelser i det store kalksteinsfeltet på sydøst- og østsiden av Snåsavannet. Kalkfeltet strekker seg fra Ålnestangen og øst til Agle. Det er vesentlig blå, finkornet kalkstein i området. De fleste befarte områder er uegnet til drift på grunn av stikk, oppsprekk- inger og ugunstig lagstilling.
Det var ønsket vann til et boligfelt. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt utbygging av 130 leiligheter. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Antall profilkilometer 6000. Profilavstand 4 km. Sjøkart nr. 309, 310, målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Kontinentalsokkelen. Målingene utført 1966. Prosjektleder H. Håbrekke.
Samlet profillengde 5650 km. Målt areal 11.300 km2. Profilavstand 2 km. flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1965 og 1966. Prosjektleder H. Håbrekke.
Rapporten inneholder geologiske iaktagelser fra befaringer ved: 1. Fossafjellvatn, 2. Grøttevatn, 3. Mongevatn - Romsdal.
Jfr. rapport nr 398 og 519. Profillengde 3100 km. Sjøkart nr 305, målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for kontinentalsokkelen. Målingene utført 1965. Prosjektleder H. Håbrekke.
I forbindelse med anlegg av en tunnel hadde vannet i brønnen forsvunnet. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Undersøkelsesboring i løsmasser i forbindelse med grunnvannsforsyning.
Antall profilkilometer 4000. Profilavstand 4 km. Sjøkart nr. 308 målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Kontinentalsokkelen. Målingene utført 1966. Prosjektleder H. Håbrekke.
Det var ønsket vann til et nybygg til skolen. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en eiendom. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket tilleggsvann til fjellstuen. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
- Det ble undersøkt et gabbrofelt. - Prøve ble tatt for fallprøvetest. - Resultatet av fallprøven er god.
Det var ønsket vann til minst 5 hytter. Boreplass ble tatt ut i granitt.
Delingsåsen III, det såkalte prøvefeltet er tidligere beskrevet i rapport 582 "Geologisk beskrivelse av gabbroide bergarter til vegformål. Valberg, Kragerø, Telemark fylke". Hornblenditter og hornblendegabbroer som betraktes som om- vandlingsprodukter etter hyperitt ble funnet anvendelig for vegformål. Denne rapport gir resultatet av to diamantborhull påsatt i overdekkede partier av prøvefeltet. Borkjernene viste bergarter av overveiende dårlig kvalitet (amfibolitt).
Glombakksæter; foreløpige undersøkelser viser at klebersteinen er av god kvalitet. A/S Norwegian Talc har på grunnlag av innleverte stuffer gitt følgende konklusjon: "Talken må karakteriseres som meget god og kan uten tvil nyttiggjøres dersom den forekommer i tilstrekkelige mengder og har en noen- lunde gunstig beliggenhet." Da forekomsten ligger ugunstig til, må kvantitet og homogenitet avklares ved videre undersøkelser.
Anvisning av boreplass for grunnvannsforsyning 3 boliger.
Forekomsten dekker et område som er 250 m langt og 40 m bredt på det bredeste. Lengste utstrekning er i øst-vest-retning. Den danner et linseformet lag som ligger over en grønnskifer med fall mot sydvest. Mektigheten av kleber- steinen er ca. 7 m, og den er noe foldet. I den østlige delen har det vært brudt ut mindre mengder. Mektighet av god kleberstein når aldri opp i en størrelse på over 1 m.
Befaringen ble foretatt 12/8-66 av statsgeolog Thor L. Sverdrup og tekniker Erling Sørensen. Feltet inneholder både skifer og gabbro som kan tenkes å utnyttes økonomisk. Når det gjelder skiferen, så det ved befaring ut som om skiferen var for oppsprukket til at man kunne ta ut større plater. Videre virket partier av skiferen krumme. Gabbrofeltet ligger ca. 50m fra skiferbruddet. Gabbrokroppen ligger som en skål. Pga.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et internat. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til restauranten. Stedet for brønnboring i fjell ble tatt ut.
- Befaring kom i stand etter oppfordring fra disponent Ole Simonsen. - Det ble tatt 14 prøver til sprøhet og flisighetsundersøkelse. - En bør ved et moderne pukkverk fremskaffe et materiale av den bergarten som skulle tilfredstille betingelsene for tilslagsmateriale for veier med tung trafikk.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
I tilknytning til prosjektering av et vannbasseng ved Brettingen fort skulle det utføres seismiske målinger for om mulig påvise eventuelle svakhetssoner i fjellet. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. De beregnede lydhastigheter i fjell tyder på markerte sprekkdannelser langs det undersøkte dalføret.
Rapporten inneholder resultater fra geologiske undersøkelser ved Veivatn, Erdal og Busetevatn, Simadalen, Veig, Sysenvatn, Bjoreidalen og Sysendalen. Det er utført berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske undersøkelser i forbindelse med plan for vannkraftutbygging.
Befaringen ble utført på oppdrag av Det kongelige departement for industri og håndverk. Geologisk ligger forekomsten innenfor det store sparagmittområdet som består av lagdelte bergarter, vesentlig kvarts-feltspatbergarter. Forekomsten utgjør neppe grunnlag for anleggelse av større skiferdrift, grunnet tildels tyktspaltende bergarter, foldninger, ujevne og urene helle- flater. Før eventuell drift må forekomsten opprenskes grunnet urdannelse.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Undersøkelsenes formål var å bestemme overdekkets mektiget samt lydhastigheten i fjell, hovedsakelig i tilknytning til prosjektering av tunnelutslag. Målingene ved Geitsjøen og Hølen (Kartblad 1515 IV, Heim) er behandlet i rapportens Del I. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.
Det var ønsket vann til stasjonsbygningen og en bolig. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Eiendommen har en borebrønn i fjell, men den gir lite og saltholdig vann. Ny boring i fjell ble frarådet.
Vannverket ønsket å overta en privat borebrønn som har stor kapasitet. Det blir gitt råd om hvilke tiltak som bør gjøres før en overtar brønnen.
Det var ønsket vann til idrettslagets hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
På grunn av mye overdekke, kunne kalken bare bli prøvetatt i en kolle, der det var mulig å prøveta et profil noe på tvers av kalkens strøkretning. Det var umulig å uttale seg noe om feltets homogenitet. Det ble ialt tatt 13 prøver i feltet som alle er analysert på uløst, MgO, CaO og S. Det er svært lite silikater og svovel i kalken. Kalkinnholdet er svært uniformt. Da feltet ikke virker sterkt overdekket, anbefales det at det blir lagt 3 røsker tilnærmet loddrett på strøket.
Det var ønsket vann til skihytta. Sted for boring i fjell ble tatt ut.

Sider