4 resultater
Boringene gikk ut på undersøke løsdekkets mektighet og beskaffenhet. Det ble boret 4 hull på tilsammen 50,00 meter. De oppgitte koordinater er omtrentlige.
For den del av NKL's nybygg på Lade som skulle huse bakeriet var det av interesse å få undersøkt muligheten for fundamentering til fjell. I denne forbindelse fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs 2 profiler. Øverst ble det registrert et sjikt av 2 - 3 m. tykkelse hvor lydhastigheten er ca. 500 m/sek. Det underliggende lag med hastighet 1400 m/sek. ser ut til å fortsette helt ned til fjell. Overdekket har mektighet på 30 - 50 meter.
Gjennom rådgivende ingeniør A. R. Reinertsen fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske dybdemålinger langs 2 profiler på gamle Lade flyplass. Undersøkelsen gjaldt fundamentering av et bygg for Bj. Wist A/S. Hvis det kunne fastslås at det ikke var fjell i nærheten av normal fundamenteringsdybde, ville dette være tilstrekkelig opplysning. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Dypene til fjell ser ut til å være av størrelsesorden 10 - 15 meter.
I tilknytning til prosjektering av et vannbasseng ved Brettingen fort skulle det utføres seismiske målinger for om mulig påvise eventuelle svakhetssoner i fjellet. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. De beregnede lydhastigheter i fjell tyder på markerte sprekkdannelser langs det undersøkte dalføret.