2 resultater
I det undersøkte område, som er ca. 1,5 km2 stort, ligger mange gamle skjerp. I et skjerp 500 meter vest for Seterdal er det avdekket bly-sinkmalm med svovelkis i kalksten. Malmen er av Bleikvasslitypen. Feltet er kartlagt geologisk av Cand.mag. Bjarne Lindgård. Det ble utført el. magn. målinger (Turam) og selvpotensialmålinger (SP). Målingene hadde som formål å klarlegge om det i området finnes malmforekomster av økonomisk interesse.
Oppdraget hadde karakter av grunnboring og gikk ut på å bestemme løsdekkets mektighet i det område hvor den såkalte "Nordblokken" var prosjektert. Hvert hull skulle bores minst 2 meter ned i fast fjell. Det ble boret 8 hull med en samlet borlengde 67,05 meter fordelt på 51,95 meter overdekke og 15,10 meter fjell.