2 resultater
I forbindelse med påtenkt gruvedrift under Ørtvann kan det bli aktuelt å tørrlegge vannet ved tunnel til Ranaelv. GM fikk i oppdrag å fastlegge bunnavleiringenes mektighet langs en rekke profiler som dekker en betydelig del av vannet. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble oppnådd gode seismogrammer. De ga grunnlag for stort sett entydige tolkninger som i rapporten er vist i grunnprofiler.
Boringene ble foretatt på grunnlag av resultatene fra tidligere elektromagnetiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 60. Det ble boret 4 hull i samme profil ut fra 2 standplasser. I alt ble det boret 8,50 meter overdekke og 191,62 meter fjell. Grafittsoner ble påvist i alle hull.