Statsoppdraget

Norges geologiske undersøkelse er en forskningsbasert forvaltningsinstitusjon underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det årlige tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NGU. Tildelingsbrevet er basert på Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler, og gir også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag. NGU rapporterer samtidig vår virksomhet tilbake til NFD.