Samarbeid

EuroGeoSurveys (EGS) er et viktig europeisk møtested for NGU. Bildet er hentet fra EGS' generalforsamling i 2014.
NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger derfor stor vekt på systematisk å utvikle og vedlikeholde et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner i Norge. Siktemålet er å oppnå synergier og medvirke til at våre samarbeidspartnere blir bedre til å løse sine oppgaver, fordi de utnytter NGUs kunnskap og kompetanse.

NGU har inngått langsiktige samarbeidsavtaler med bl.a. NVE, Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Riksantikvaren, Kartverket og Havforskningsinstituttet. Gjennom spennende samarbeid sørger vi for at geologisk kunnskap og kompetanse tilpasses mange ulike brukerbehov på en kostnadseffektiv måte. Samarbeid og nettverksbygging gir også viktige impulser til NGU, og bidrar til virkeliggjøring av vår visjon: "Geologi for samfunnet".

Et godt eksempel på synergier som oppstår i samarbeid mellom statsetater er utviklingen og etableringen av en Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). I følge konsulentselskapet Vista Analyse er dette en samfunnsøkonomisk meget lønnsom investering.

Europeisk samarbeid

NGU er medlem av EuroGeoSurveys (EGS), en organisasjon som omfatter våre søsterinstitusjoner i Europa. EGS er en koordinerende grenseflate mot EU-kommisjonen, som arbeider for å bidra med kunnskap og beslutningsstøtte på europeisk nivå.

EGS spiller en viktig rolle i utviklingen av systemer og databaser som gir oversikt over Europas mineralressurser. Dette er et viktig bidrag til kommisjonens arbeid med forsyningssikkerhet for europeisk industri. Prosjektet Minerals4EU bygger en permanent struktur for innsamling, analyse og formidling av kunnskap om mineralressurser i Europa, til nytte for både politikkutforming og industrien.

Medlemmene i EGS samarbeider også om å etablere en felles europeisk geodata infrastruktur for formidling av harmoniserte geologiske data på europeisk nivå.

Geologien går på tvers av landegrenser. Internt i EGS er det utviklet regionale fora, der man samarbeider om å løse faglige utfordringer og utvikler felles forståelse av geologien. NGU koordinerer samarbeidet i Northeast Atlantic Geoscience (NAG), som omfatter de europeiske geologiske undersøkelsene som omkranser Norskehavet, Nordsjøen og Irskesjøen. I prosjektet NAG-TEC har vi utviklet et nytt atlas over de geologiske hovedstrukturene i det nordlige Atlanterhavet.