Ordbok

Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

   

Norsk

Engelsk

Forklaring

Absorpsjon

Absorption

Opptak, assimilering, inkorporering, f. eks. av væske i fast stoff.

Adsorpsjon

Adsorption

Binding av vann, ioner e.l. på overflater av faste stoffer.

Adhesjon

Adhesion

Molekylær tiltrekning mellom flater i kontakt.

Adveksjon

Advection

Transport av løste stoffer grunnet forflytning av grunnvannet i den generelle strømningsretningen.

Aerob

Aerobic

Oksygenholdige omgivelser, oksygenavhengig organisme eller reaksjon.

Aggregering

Aggregation

Sammenbinding av primærpartikler (leir, silt, sand) til aggregater, dannelse av jordstruktur.

Akvifer

Aquifer

Én eller flere geologiske formasjoner med tilstrekkelig porøsitet og permeabilitet til at en betydelig mengde grunnvann kan strømme gjennom eller utvinnes.

Akvifer, artesisk

Aquifer, artesian

Lukket akvifer der den piezometriske overflaten (vanntrykket i akviferen) står over toppen av akviferen. Dette kan oppstå når en akvifer ligger mellom to tette lag i lavereliggende områder, samtidig som den tilføres vann (mates) i høyereliggende områder.

Akvifer, lekkende/utett

Aquifer, leaking/semi-confined

Lukket akvifer der det sperrende lag har en viss gjennomtrengelighet.

Akvifer, lukket

Aquifer, confined

Akvifer som ligger under et lag, eller mellom to lag, med betydelig lavere hydraulisk konduktivitet.

Akvifer, åpen

Aquifer, phreatic/unconfined

Akvifer der grunnvannsoverflaten står i direkte vertikal kontakt med atmosfæren, og dermed har atmosfærisk trykk.

Akvifer, åpen-selvmatende

Aquifer – unconfined

Akvifer der nydannelsen av grunnvann skjer ved direkteinfiltrasjon av nedbør.

Akvifer, åpen infiltrasjonstype

Aquifer – unconfined overbank infiltration

Akvifer der nydannelsen av grunnvann skjer gjennom infiltrasjon fra nærliggende vassdrag.

Akvifertest

Aquifer test

Se pumpetest.

Akviklude

Aquiclude / confining layer

Tett lag, for eksempel overliggende en lukket akvifer.

Akvitard

Aquitard / confining layer

Formasjon av lavere permeabilitet i en stratigrafisk lagfølge som ikke gir utvinnbare grunnvannsmengder. Mindre tett enn akviklude.

Alkalitet

Alkalinity

Bufferkapasitet, overskudd av syrenøytraliserende ioner.

Alluvium

Alluvium

Sedimenter avsatt av elver.

Anaerob

Anaerobic

Oksygenfrie omgivelser, organisme eller reaksjon som fungerer uten oksygen.

Anisotropi

Anisotropy

Forhold der en egenskap varierer med hensyn på retning.

Artesisk

Artesian

Se Akvifer, artesisk

Avløpsvann

Waste water

Vann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller liknende.

B

   
Norsk Engelsk Forklaring

Baseflow, tørrværsavrenning

Base flow

Strømningskomponenten i elv/bekk som kommer fra grunnvannstilsig.

Basekationer

Base cations

Ca2+, Mg2+, K+ og Na+

Basemetningsgrad

Base-saturation percentage

Andelen kationebindingsplasser fylt av basekationer. Måles som prosent av total kationebyttekapasitet.

Bernoullis lov

Bernoulli’s theorem

For en inkompressibel væske i stasjonær ikke-roterende strømning er summen av trykkets energihøyde, hastighetshøyden og den potensielle energihøyden +/- energitapshøyde konstant på alle steder i strømmen.

Biofilm

Biofilm

Bakteriekolonier festet til underlaget av ekstracellulære polymerer.

Boksplott

Boxplot

Grafisk fremstilling for å sammenlikne data i ulike undergrupper.

Brønnfunksjonen

Well function

En uendelig rekkefunksjon som brukes i Theis metode for pumpetest under ikke-stasjonære forhold.

Brønnkvalitet

Well quality

Kvaliteten til en brønn bestemt ut fra hvordan brønnen er utformet. En brønn med god kvalitet har en utforming som er med på å sikre rent og klart drikkevann.

Buffer

Buffer

Svake syrer eller baser som motvirker en endring i pH-verdien.

Til toppen

C

   

Til toppen

D

   

Norsk

Engelsk Forklaring

Darcy, Henry

 

Fransk ingeniør (1803 – 1858) som sto for flere gjennombrudd i hydrodynamikken. Mest kjent for Darcy-Weisbach loven for rørstrømning og Darcys lov for strømning i porøse media.

Darcys lov

Darcy’s law

Likning for å beregne vannstrømning i porøse media.

Delta

Delta

Slette som bygges opp av grus, sand og silt når en høyenergi-elv munner ut i hav/innsjø.

Desorpsjon

Desorption

Prosess hvor stoffer som har vært bundet ved sorpsjon går i løsning.

Diagenese

Diagenesis

Kjemiske og fysiske forandringer som skjer i et sediment under og etter avsetning.

Diffusjon

Diffusion

Transport av løste stoffer eller varme i vann. Forårsaket av en konsentrasjons- eller temperaturgradient.

Dispersjon

Dispersion

Transport av løste stoffer i grunnvann på grunn av spredning og blanding av vannet. Dispersjon skjer på mikro- og makroskala på grunn av hastighetsforskjeller og avstandsforskjeller mellom ulike transportbaner.

Drenerbart porevolum

Specific yield

Luftvolumet ved pF 2, det vil si ved feltkapasitet, i forhold til totalvolum. Settes ofte lik effektiv porøsitet, n E.

Drumlin

Drumlin

Avlange avsetningsformer etter isbreer. Parallelle med breens bevegelsesretning.

Dynamisk likevekt

Dynamic equilibrium

Nydanningen til en akvifer tilsvarer utstrømningen.

Til toppen

E

   
Norsk Engelsk Forklaring

Effektiv korndiameter

Effective grainsize

Den kornstørrelsen der 10 % av materialet består av mindre partikler. Symboliseres med d 10.

Effektiv porøsitet

Effective porosity

Volumet av porer gjennom hvilke vann kan strømme i forhold til totalvolumet. Ofte satt lik drenerbart porevolum.

Effluent elv/bekk

Effluent river/stream

Delen av en elv/bekk som mottar vann fra grunnvannet.

Ekvivalent diameter

Equivalent diameter

Den korndiameteren som måles ved sikting, nemlig partikkelens nest minste.

Ekvipotensialflate

Equipotential surface

En flate i et tredimensjonalt strømningssystem der trykkhøyden er den samme over hele flaten.

Ekvipotensiallinje

Equipotential line

En linje i et strømningssystem der trykkhøyden er den samme langs linjen.

Eoliske avsetninger

Eolian deposits

Vindavsetninger

Erosjon

Erosion

Gradvis nedbrytning, løsriving og transport av jord med vann, vind eller is.

Esker

Esker

Grusig til sandig ryggform avsatt av breelv i, på eller under en isbre.

Estuarie

Estuary

Ferskvannselvers munningsområde til hav som er oversvømt av havet.

Evaporasjon

Evaporation

Fordampning fra overflatevann, for eksempel fra havet eller elver.

Evapotranspirasjon

Evapotranspiration

Summen av fordamping og transpirasjon.

Til toppen

F

   
Norsk Engelsk Forklaring

Feltkapasitet

Field capacity

Vanninnholdet i jorda etter gravitasjonsdrenering, det vil si vanninnholdet ved pF 2.

Fluiditet

Fluidity

Fluiditet, evne til å flyte, det motsatte av (har invers verdi av) viskositet; spesielt visse kondenserte stoffers evne til å flyte utover som en tungtflytende væske under påvirkning av tyngden eller et sentrifugalfelt.

Fossilt grunnvann

Fossil groundwater

Vann som er kommet på plass samtidig med det opprinnelige sedimentet.

Freundlich isoterm

Freudlich isotherm

Empirisk funksjon som beskriver adsorpsjon i forhold til konsentrasjon i grunnvannet.

Fuktighets-karakteristikk

Soil-Moisture Characteristic

Forholdet mellom vanninnhold og matrikssug, kalles også pF-kurve. Gir også uttrykk for effektiv porestørrelsesfordeling.

Til toppen

G

   
Norsk Engelsk Forklaring

Glasiale avsetninger

Glacial sediments

Sedimenter avsatt i forbindelse med en isbre eller et isdekke.

Gradient

Gradient

Vektorstørrelse. Endringen av en parameter i den retningen endringen er størst.

Grenseverdi

Limit value

(Maximum acceptable concentration)

Benyttes i Drikkevannsforskriften for å angi den maksimale tillatte fysiske verdi eller konsentrasjon av et grunnstoff, kjemisk forbindelse eller antall mikroorganismer i et gitt vannvolum. Vannet karakteriseres som godt drikkevann, dersom målt verdi er lavere enn grenseverdien.

Grunnvann

Groundwater

Vann som helt fyller porer og hulrom i grunnen, med poretrykk like høyt eller høyere enn atmosfæretrykket.

Grunnvannsforekomst

Body of groundwater

En avgrenset mengde grunnvann innenfor én eller flere akviferer.

Grunnvannsmagasin Groundwater reservoir En akvifer eller en del av en akvifer som kan betraktes som én hydraulisk enhet med en dynamisk størrelse.

Grunnvannsskille

Groundwater divide

Grense mellom to reservoarer, representert ved lokalt maksimum for trykkhøyden.

Grunnvannsspeil

Water table

Overflaten i en akvifer hvor porevannstrykket er atmosfærisk.

Grus

Gravel

Mineralpartikler mellom 2,0 og 64 mm.

Til toppen

H

   
Norsk Engelsk Forklaring

Hazens metode

Hazens method

En empirisk likning som relaterer hydraulisk konduktivitet til effektiv korndiameter i sorterte sedimenter. Skrives: K = C(d 10) 2, der C er en konstant som avhenger av kornstørrelse og sorteringsgrad og d 10 er effektiv korndiameter.

Heterogen

Heterogenous

Egenskap som varierer fra sted til sted, uensartet.

Homogen

Homogenous

Egenskap som er lik overalt, ensartet.

Humus

Humus

Tungt nedbrytbare rester av organisk materiale.

Hvorslevs metode

Hvorslev’s method

En slug test metode for å måle K i piezometerrør.

Hydraulisk gradient

Hydraulic gradient

Endringen i total hydraulisk trykkhøyde i den retningen den øker mest. Vektorstørrelse.

Hydraulisk konduktivitet (ledningsevne)

Hydraulic conductivity

Proporsjonalitetskonstant som relaterer vannstrømningsrate gjennom et medium til gradienten. Kalles også hydraulisk ledningsevne og avhenger av både vannets og mediets egenskaper.

Hydraulisk potensial

Hydraulic potential

Enhet for energi per masse.

Hydraulisk trykkhøyde

Hydraulic head

Summen av potensiell, trykkbetinget og hastighetsbetinget trykkhøyde. For grunnvann kan som regel hastighetsbetinget trykkhøyde sløyfes, da den er neglisjerbar i forhold til de to andre.

Hydrogeologi

Hydrogeology

Læren om forholdet mellom geologiske materialer og vann, først og fremst grunnvann.

Hydrologi

Hydrology

Læren om alt vann på jorden; fordeling, mengder og kjemi.

Hyporheisk sone

Hyporheic zone

Overgangssone under og langs elvebunnen, der grunnvann og overflatevann blandes. Begrepet hyporheisk er avledet fra gresk hypo (under) og rheos (strømning). Forskjeller mellom grunnvann og elvevann forårsaker gradienter i blant annet vanntemperatur, lysforhold, pH, løst oksygen og næringsstoffer og påvirker dermed biologiske prosesser. Den hyporheiske sonen er derfor svært viktig for elvenes økosystem.

Til toppen

I

   
Norsk Engelsk Forklaring

Indusert grunnvann

Induced groundwater

Overflatevann som infiltrerer en akvifer eller et grunnvannsmagasin som følge av grunnvannsuttak.

Infiltrasjon

Infiltration

Vannstrømning fra overflaten ned gjennom de øvre jordlag.

Infiltrasjonskapasitet

Infiltration capacity

Øvre hastighetsgrense for infiltrasjon i en jordart ved gitte jordfuktighetsforhold.

Infiltrasjonsområde

Recharge area

Området hvor det skjer vannstrømning fra overflaten ned gjennom de øvre jordlag til et grunnvannsmagasin eller akvifer.

Influensområde

Zone of influence

Området rundt en brønn der vannspeilet eller trykknivået er senket som følge av grunnvannsuttak.

Influent elv/bekk

Influent river/stream

Delen av en elv/bekk som mister vann til grunnen rundt.

Intersepsjon

Interception

Når nedbør fanges opp av vegetasjonen før det når bakken.

Ionebytte

Ion exchange

Bytte av et ion i et mineralnettverk med et annet fra en vandig løsning.

Isotoper

Isotopes

To eller flere atomer av samme grunnstoff som har ulike atomvekter fordi de har ulikt antall nøytroner i kjernen.

Isotropi

Isotropy

Når en egenskap er lik i alle retninger.

Til toppen

J

   
Norsk Engelsk Forklaring

Jacobs metode

Jacobs method

En grafisk metode for å evaluere resultatet av pumpetester under ikke-stasjonære forhold.

Jordsig

Creep

En form for saktegående skred som kan forekomme selv i svakt hellende terreng. Jordsig forårsakes av en frysetineprosess og/eller en gjentagende fukting og uttørking av jord. Resultatet er en langsom bevegelse av det øverste jordlaget nedover skråningen.

Bevegelsen skjer fordi jorden utvider seg vinkelrett på helningen ved frysing og fukting, mens komprimeringen under gravitasjon, ved påfølgende tining eller uttørking, skjer loddrett.

Jordvann

Vadose water

Vann i umettet sone.

Jordvannpotensial

Soil water potential

Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av:

Matrixpotensial (matric potential): Potensial grunnet adsorptive og kapillære krefter mellom jordvannet og mineralkorn i jorden. Alltid negativ.

Osmotisk potensial (osmotic potential): Potensial grunnet løste stoffer i vannet. Generelt negativ.

Gravitasjonspotensial (gravitational potential): Potensial grunnet vannets posisjon i gravitasjonsfeltet.

Til toppen

K

   
Norsk Engelsk Forklaring

Kapillære krefter

Capillary forces

Kreftene som virker på vann i den umettede sonen som kan tilskrives molekylær tiltrekning mellom mineralene i jorda og vannet.

Kapillærvannsonen

Capillary fringe

Sone rett over grunnvannsspeilet som kan være helt vannmettet på grunn av kapillære krefter. Vannet har et undertrykk her.

Karst

Karst

Karbonatholdige bergarter som er blitt oppløst av gjennomstrømmende grunnvann, slik at store hulrom oppstår.

Kationebyttekapasitet

Cation-exchange capacity (CEC)

Evnen en jord eller bergart har til å binde kationer.

Klausulering

Protection

Begrensning av arealbruken rundt et vannverk eller en brønn slik at potensielt forurensende aktiviteter forbys i tilsigsområdet. Må gjøres juridisk bindende.

Konsolidering (geoteknikk) Consolidation (soil)
Process in which reduction in volume takes place by expulsion of water under long-term static loads
Prosess der vann presses ut av jorda eller forflyttes i jorda ved belastninger. Kornene overtar belastning fra vannet, og jorda deformeres med tiden og er årsaken til setninger.

Kontinuitetsloven

Equation of continuity

Massestrømningsraten i et rør er konstant.

Kornstørrelses-fordeling

Grain size distribution

Fremstilling av jordtekstur på bakgrunn av vektprosenter i de ulike kornstørrelsesklassene.

Kunstig infiltrasjon

Artificial recharge

Infiltrasjon av vann i grunnen for å rense det, øke kapasiteten til en brønn eller stanse en saltvannsintrusjon.

Til toppen

L

   
Norsk Engelsk Forklaring

Laminær strømning

Laminar flow

Strømning der væskepartiklene følger jevne, parallelle baner med ensartet hastighet.

Langmuir isoterm

Langmuir isotherm

Empirisk funksjon som beskriver adsorpsjon i forhold til konsentrasjon i grunnvannet.

Laplaces likning

Laplace equation

Differensiallikning som beskriver grunnvannsstrømning ved stasjonære forhold.

Leir

Clay

1. Mineralkorn med ekvivalent diameter mindre enn 2 µm. 2. Jordart.

Lithologisk log

Lithologic log

Beskrivelse av litologien nedover f. eks. En brønn.

Lysimeter

Lysimeter

Innretning for å studere vanntransport i umettet sone.

Til toppen

M

   
Norsk Engelsk Forklaring

Magasinkoeffisient

Storativity

Volum vann som tas ut av eller inn i lagring per enhet akviferoverflateareal ved å endre trykkhøyden med én meter. Magasinkoeffisienten er dimensjonsløs. Magasinkoeffisienten i åpne akviferer kalles også specific yield og tilsvarer det drenerbare porevolum, som ofte settes lik n E, den effektive porøsiteten.

Mannings formel

Manning equation

Formel for å beregne gjennomsnittlig strømningshastighet i en åpen kanal

Marin grense

Marine limit

Marin grense gjenspeiler det høyeste nivået havet har stått i forhold til landområdene under sluttfasen av siste istid

Markvann

Soil water

Vann i umettet sone

Median

Median

Den midterste verdien i datasettet når datasettet er sortert. Dersom antall data er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene.

Mettet sone

Saturated zone

Sone hvor alle porer eller sprekker er fylt med vann. Omfatter kapillærvannsonen og grunnvannssonen.

MODFLOW

MODFLOW

Kodefamilie for løsning av Laplace- og diffusjonslikningene.

Modellkalibrering

Model calibration

Justering av usikre parametre i en modell for å gjøre dem mer presise ved å kalibrere dem mot en avhengig størrelse som er lettere å måle presist.

Modellverifisering

Model verification

Testing av en modell ved å se om den klarer å gjengi et kjent transient hendelsesforløp.

Molalitet

Molality

Konsentrasjonsmål; m = mol/kg

Molaritet

Molarity

Konsentrasjonsmål; M = mol/l

Til toppen

N

   
Norsk Engelsk Forklaring

Neumann betingelse

Neumann condition

Type grensebetingelse der fluksen over en grense er kjent; dh/dn = c.

Numerisk modell

Numerical model

En grunnvannsmodell der akviferen og gjeldende grensebetingelser er uttrykt matematisk og løst ved hjelp av numeriske metoder.

Til toppen

O

   
Norsk Engelsk Forklaring

Observasjonsbrønn

Observation well

Piezometerrør. Brukes for å måle h.

Oksiderende forhold

Aerobic condition

Grunnvannet inneholder løst oksygen (O2)

Overflatevann

Surface water

Vann i elver, bekker, dammer og innsjøer .

Overløp

Weir

Forskjellige installasjoner som settes i bekker/elver for å kunne måle strømningen ved å la vannet strømme gjennom en spesielt utformet kanal.

Til toppen

P

   
Norsk Engelsk Forklaring

Packertest

Packer test

Testing av akviferegenskaper på flere nivåer i samme brønn ved å isolere segmenter av brønnen.

Perkolasjon

Percolation

Vannstrømning ned gjennom umettet sone til grunnvannet.

Permafrost

Permafrost

Jord hvor temperaturen ikke overstiger 0 ° C i løpet av to år på rad eller mer.

Permeabilitet

Permeability (intrinsic)

Mål på hvor lett en gass eller væske kan trenge gjennom et porøst medium.

Permeameter

Permeameter

Laboratorieutstyr for å måle den materialavhengige permeabiliteten.

Piezometerrør

Piezometer

Relativt smal brønn som ikke pumpes, men brukes til å observere h. Som regel er filterlengden liten.

Porevolum

Pore space

Volumet mellom mineralkornene i et porøst medium.

Porestørrelsesfordeling

Pore size distribution

Volumene av porer av ulike størrelsesklasser i jord, uttrykt som prosenter av totalvolumet.

Porøsitet

Porosity

Forholdet mellom porevolum og totalvolum. Oppgis ofte i prosent

Potensiell evapotranspirasjon

Potential evapotranspiration

Den mengde vann som ved de gjeldende klimatiske forhold kan fordampe fra en gressmatte med fri tilgang på vann.

Pumpetest

Pumping test

Undersøkelse av de hydrauliske egenskapene til en akvifer ved å pumpe en kjent mengde vann og måle endringen i trykkhøyde rundt brønnen.

Til toppen

Q

   

Til toppen

R

   
Norsk Engelsk Forklaring

Reduserende forhold

Anaerobic condition

Grunnvannet er fritt for løst oksygen (O2). Løst oksygen er forbrukt gjennom biokjemiske prosesser i grunnen (f.eks. nedbrytning av organisk materiale og forvitring av mineraler)

Retardasjon

Retardation

Samlebetegnelse for de prosesser som gjør at løste stoffer i grunnvannet holdes tilbake i akviferen.

Reynolds tall

Reynolds number

Tall som beregnes for å finne ut om en strømning er laminær eller turbulent.

Råvann

Raw water

Ubehandlet vann rett fra kilden (brønn/oppkomme/overflatevann)

Til toppen

S

   
Norsk Engelsk Forklaring

Saltvannsintrusjon

Saline-water encroachment

Inntrengning av saltvann i en akvifer på grunn av menneskelige aktiviteter.

Sand

Sand

1. Mineralkorn med ekvivalent diameter mellom 0,063 og 2,0 mm. 2. Jordart.

Seismisk refraksjon

Seismic refraction

Metode for å kartlegge undergrunnens geofysiske egenskaper ved å måle tiden seismiske bølger bruker på å forplante seg i materialet.

Sementering

Cementation

Gjentetting av porer ved utfelling av stoffer fra grunnvann eller jordvann.

Silt

Silt

1. Mineralkorn med ekvivalent diameter mellom 2 og 63 µm. 2. Jordart.

Slugtest

Slug test

Metode for å teste akviferens hydrauliske egenskaper i umiddelbar nærhet av en brønn eller piezometerrør ved å helle ned eller pumpe ut et lite volum vann.

Spesifikk fluks

Specific flux

Volumstrømning per enhet areal vinkelrett på strømningsretningen. Enhet m/s. Kalles også filterhastighet eller Darcyhastighet.

Spesifikk lagring

Specific storage

Volum vann som tas ut av eller inn i lagring per enhet volum akvifer ved senkning av trykkhøyden med én meter.

Sporstoff

Tracer

Et stoff som i små mengder kan tilsettes for å følge med hvordan en kjemisk, biologisk eller fysisk prosess foregår (Norsk geologisk ordbok NHM)

Stagnasjonspunkt

Stagnation point

Punkt i et strømningsfelt der vannet står stille, for eksempel nedstrøms en brønn.

Stasjonær strømning

Steady flow

Strømning hvor hastigheten i et hvert punkt ikke endres med tiden.

Sublimasjon

Sublimation

Direkte overgang fra fast fase til gassfase.

Sårbarhet

Vulnerability

Grad av naturlig beskyttelse. Sårbarhet er blant annet avhengig av følgende parametre/aspekt: Akvifertype og struktur, mektighet og karakter av umettet sone, jordarter, samhandling med overflatevann, infiltrasjon og flom.

Til toppen

T

   
Norsk Engelsk Forklaring

Tensiometer

Tensiometer

Apparat for å måle jordvannspotensialet i umettet sone.

Tetthet

Density

Mengde masse per volum, r . Materialtetthet (particle density) gjelder tetthet når en ser bort fra tomrom, mens jordtetthet (bulk density) tar hensyn til porevolumet.

Theis likning

Theis equation

Brønnlikning for å beregne T og S i lukkede akviferer ved ikke-stasjonære forhold.

Thiems metode

Thiems method

Metode for å finne K eller T på bakgrunn av en pumpetest ved stasjonære forhold.

Tilsigsområde

Zone of contribution

Det området et grunnvannsmagasin eller en akvifer fornyes fra. Ved uttak av vann vil tilsigsområdet øke.

Tortuositet

Tortuosity

Aktuell strømningslengde mellom to punkter i en akvifer delt på den rettlinjede avstanden mellom dem.

Tracer (sporstoff)

Tracer

Et stoff som i små mengder kan tilsettes for å følge med hvordan en kjemisk, biologisk eller fysisk prosess foregår (fra Norsk geologisk ordbok NHM)

Transmissivitet

Transmissivity

Vannets strømningshastighet gjennom én enhets bredde av en akvifer gjennom hele mektigheten under én enhets gradient. T = Km, der K er den hydrauliske konduktiviteten og m er akviferens mektighet. Enhet m2/s.

Transpirasjon

Transpiration

Fordamping av vann gjennom planter.

Tungmetaller

Heavy metals

Metaller med tetthet høyere enn 5 000 kg/m3

Turbiditet

Turbidity

Et mål på vannets grumsethet (partikkelinnhold)

Turbulent strømning

Turbulent flow

Strømning der væskepartiklene har irregulære strømningsbaner, for eksempel i et stryk.

Til toppen

U

   
Norsk Engelsk Forklaring

Umettet sone

Unsaturated zone

Kalles også ”vadose zone” på engelsk. Umettet sone går fra grunnvannsspeilet og opp til terrengoverflaten. Porene og/eller sprekkene her inneholder både luft og vann. Sonen inkluderer rotsonen, synkevannsonen og kapillærvannsonen. Den umettede sonen kan inneholde mettede områder, som for eksempel hengende grunnvannsspeil.

UV

UV

Ultrafiolett (eng. Ultraviolet ). UV-stråling er elektromagnetisk stråling med bølgelengde 100-400 nm. UVC-stråling (240-280 nm) benyttes til desinfisering av vann.

Til toppen

V

   
Norsk Engelsk Forklaring

Vannbalanse

Water budget

Oversikt over innstrømning, utstrømning og lagring av vann for en akvifer eller et nedslagsfelt.

Vannekvivalent

Water equivalent

Vanndybden et gitt snølag gir ved smelting.

Vanninnhold

Water content

Vanninnholdet i jorda uttrykkes ofte som vannfylt porevolum i prosent av totalvolumet.

Viskositet

Viskosity

En væskes motstand mot strømning. Generelt øker den med avtagende temperatur i væsker, mens den øker med økende temperatur i gasser.

Visnegrense

Wilting point

Det fuktighetsinnhold i jorda hvor planter visner uten å komme seg igjen ved øking av vanninnholdet. Definert som vanninnholdet ved pF 4,2.

Til toppen

W

   
     

X

   
     

Y

   
     

Z

   
     

Æ

   
     

Ø

   
     

Å