NGU Rapporter

Rapportene er knyttet opp mot NGUs ulike prosjektaktiviteter, og inneholder faglig dokumentasjon om prosjektet. Rapportene er gratis for nedlasting, men trykte utgaver kan bestilles

ISSN 0800-3416 (trykt)
ISSN 2387-3515 (online)

Søk i NGUs litteraturdatabase

 

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.

In the frame of the GREENPEG project NGU and terratec Geophysical Services have compiled a petrophysical database of European pegmatite ores and wall rocks from so far four different sites with different types of pegmatites in different settings. With the aim to develop toolsets for hidden pegmatite exploration, the GREENPEG project wants to overcome the lack of exploration technologies for pegmatite ore deposits.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Byglandsfjorden area, in Bygland, Åseral og Åmli municipalities in Agder County, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in Byglandsfjorden area was carried out May 20th to June 19th, 2021. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical survey consists of 5880 line-km data, covering an area of 1176 km2, flown from the base near Byglandsfjord village. The NGU modified Geotech Ltd.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Øksfjord area, in Kvænangen, Loppa og Alta municipalities in Troms and Finnmark, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Øksfjord area was carried out from 20th to 31st of August 2019. Two flights from the same area, flown September 1st, 2014, were also included in the data set for processing and presentation. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Hemnes and Hattfjelldal municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Okstindan area was started and completed in August 2021. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 2039 linekm data, covering an area of 394.5 km2 flown from the base at Vesterli Skistadion in Korgen, Hemnes The NGU modified Geotech Ltd.
The Stuoragurra Fault Complex (SFC) constitutes the Norwegian part of the larger Lapland province of postglacial faults in northern Fennoscandia. The 90 km long SFC consists of three separate fault systems; the Fitnajohka Fault System in the southwest, the Máze Fault System in the central area and the Iešjávri Fault System to the northeast. The distance between the fault systems is 7–12 km. The faults dip at an angle of 30–75° to the SE and can be traced on reflection seismic data to a depth of c. 500 m. Here we present data from trenching of different sections of the fault complex.
Denne rapporten gir en oversikt over in-situ verdien av statens mineraler i Norge. Statens mineraler er metallene med egenvekt 5 g/cm3 eller høyere pluss svovel, titan og arsen. I tillegg er scandium og beryllium inkludert. For noen forekomster er fosfor en viktig bi-komponent og er derfor inkludert der vi har tilgjengelig informasjon. In-situ verdi er definert som verdien i bakken, det vil si verdien før alle produksjonskostnader er trukket fra. In-situ verdien beregnes ved å multiplisere verdiene for tonnasje, gehalt og pris.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Stjørdal, Selbu, Malvik and Meråker municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 2655 line-km data, covering an area of 535 km2 flown on July 21st to 29th 2021 and August 30th to September 6th 2021. The NGU modified Geotech Ltd.
For å indirekte oppdage støttestrukturen i nærheten av tømmerkassene, har NGU utført to GPRundersøkelser i området, en i november 2019 og en mer detaljert andre i mai 2020. Målet med disse undersøkelsene var å bestemme status for disse historiske forsterkningsstrukturer enten direkte f.eks. ved å oppdage trepilarer eller tømmerkasser eller indirekte f.eks. ved å undersøke de sedimentære geologiske lagene i studieområdet.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Vestland fylkeskommune (tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune), kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai 2020 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 12 stasjoner. Analyse av overflatesedimentenes innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter gir oss et bilde av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet.
Denne rapporten oppsummerer og tolker de sedimentologiske data som ble samlet inn hhv. 16/10 og 4/11 2019, samt 13/1 og 18/5 2020 i forbindelse med NIKUs arkeologiske utgraving i Kjøpmannsgata 36-38. De beskrevne sedimenter under kulturlagene var blottet i to profiler og to seksjoner der sistnevnte ble logget. Det ble samlet inn enkelte prøver.Sedimentene er lagdelte og domineres av sand og grus som er relativ dårlig sortert og nesten strukturløse. Enkelte, tynne, organisk-holdige lag ble registrert og rustholdig grus ble observert lokalt. Imbrikasjon i et gruslag ca. 4,5 moh.
Det er tidligere utført undersøkelser av materialtekniske egenskaper for tre ulike tilslagsmaterialer. Materialene er benyttet i ulike asfaltresepter som har vært analysert med Prall-testing. Slitasje- (kulemølle og micro-Deval) og knusetekniske egenskaper (Los Angeles) er sammenholdt med Prallanalysene. Prallanalysene viser minst slitasje ved bruk av polymermodifisert bindemiddel og for steinrike asfaltresepter. Slitasjen uttrykt med Prall-verdien øker med avtagende øvre kornstørrelse, muligens også når kornformen til tilslagsmaterialet blir mer flisig.
Stiksmoen is located on a west-facing slope at approximately 120 m a.s.l. in the southern end of Aurlandfjord (Flåm municipality, Vestland county). The unstable rock slope is bounded by a well-developed backscarp, wide open in the north and open but less developed in the southern sector. The lower limit is mapped close to the foot of the frontal cliff of the unstable rock mass. The upper and central part of the instability is characterized by the presence of several open cracks, 10 to 15 meters deep.
NGU har i samarbeid med NVE utført resistivitets- og georadar-målinger ved Elvål. Til sammen er det gjort 5 km georadar fordelt på 7 profiler og 1,7 km resistivitet fordelt på 3 profiler. Målet med undersøkelsene var å karakterisere løsmassetype og finne dyp til fjell. Georadar ble brukt siden metoden egner seg godt til å kartlegge avsetningsstrukturer, grunnvannstand og dyp til fjell. Resistivitet utnytter de elektriske egenskapene til løsmassene. Finkornige løsmasser leder strøm bedre enn grovkornige masser og fast fjell.
På MAREANO-toktene 2020104 og 2020110 med FF G.O. Sars i 2020 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på totalt 16 prøvetakingsstasjoner i Norskehavet; Frøyabanken, Sulatrekanten, Haltenbanken, Sklinnadjupet, Sklinnadjupet vest, Norskehavet øst-vest transekt, Trænabanken og Trænadjupet. Det er lave konsentrasjoner av halvmetallet arsen (As) og tungmetallene bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), og sink (Zn), tilsvarende tilstandsklasse I i overflatesedimenter (bakgrunn), mens Ni er i tilstandsklasse II (god) for flere av stasjonene.
This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical survey consists of 8500 line-km data, covering an area of 1700 km2, with 4600 km (920 km2) flown in June from Stiklestad, Verdal, and 3900 km (780 km2) flown in August from the base in Gaulstad in Ogndalen. NGU’s modified Geotech Ltd.
This study was carried out using multibeam echo sounder data collected during Mareano surveys in 2015, 2017, 2018 and 2021. The data from the surveys have been processed and interpreted to identify natural gas seeps, visible as gas flares, in the water column data. The data is also used for extracting bathymetry and backscatter. The study area lies on Gardarbankhøgda, Bjarmalandplattformen, Sentralbankhøgda and Kong Karls Land-plattformen in the southern Barents Sea. The subsurface geology consists of eroded sediments from Jurassic to middle Triassic age.
I Trøndelag fylke er byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust berg) de viktigste mineralske ressursene. I henhold til Direktoratet for mineralforvaltning er det i fylket 220 forekomster i drift. Forbruket har over flere år vært økende, ikke minst på grunn av store infrastrukturprosjekt i fylket. Det har vært en markant økning av forbruket av pukk i forhold til grus, en trend som også er gjeldende på nasjonalt nivå. Rapporten gir også en oversikt over ressurstilgang, kvalitet og betydningsfulle grus- og pukkforekomster i fylket.
Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried out in the northern Trøndelag county to assess calcium availability in different media (soil, humus, and water) and within areas located below and above the marine limit. This study used stream water (only regional), humus, and mineral soil data to quantify the availability of calcium.
NGU har arbeidet med geofysiske forundersøkelser for tunneler i mer enn 20 år, og flere metoder er testet ut og etter hvert blitt standard metodikk. Prosjektet «Forbedrede Forundersøkelser for Utbygging Tunneler (ForForUT)» som er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, Vegdirektoratet, ble etablert i 2009. I samarbeidsavtalen for dette prosjektet stilles det krav til at relevante erfaringer skal deles (kompetanseoverføring), også fra andre prosjekter. NGU ser dette som meget viktig, og har derfor valgt beskrive også beslektede tema i denne sluttrapporten.
Gjennom det EØS finansierte prosjektet «EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (EU-WATERRES)» ledet av det polske geologiske institutt (PGI) er det gjennomført en spørreundersøkelse om forvaltning av grunnvann i Norge og med fokus på grensetraktene Norge - Sverige. Spørreundersøkelsen ble sendt ut elektronisk og svarene ble returnert anonymt. I løpet av de to månedene undersøkelsen lå ute ble det mottatt 54 svar.

Sider