Anskaffelser

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en offentlig etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Innkjøp og anskaffelser foretas i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Norges geologiske undersøkelses (NGUs) anskaffelser samordnes og foretas i størst mulig grad sentralt for å optimalisere ressursbruken. Laget for ressurstyring har det overordnete ansvaret for:

  • At NGU inngår års-/rammeavtaler der det er hensiktsmessig.
  • Gjennomføringen av alle innkjøp over kr 100.000,- ekskl. mva. med støtte fra budsjettansvarlige innenfor de ulike lag og avdelinger.

Videre har Laget for ressurstyring en generell rådgivingsfunksjon i innkjøpsspørsmål for hele NGU.

Innkjøpssamarbeid

NGU er tilknyttet Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning. Samarbeidet sikrer NGU tilgang til fylkeskommunens sentrale ramme- og rabattavtaler. Dette gir større forhandlingsvolum, noe som igjen gir bedre avtaler.

NGU er forpliktet til å benytte alle relevante avtaler i innkjøpsordningen.

Tilknytningsavtalen sikrer også NGU retten til å benytte Trøndelag fylkeskommunes kompetanse og erfaring med offentlige innkjøp.