Vurdering av Sandtangen som fremtidig vannkilde

Sandtangen er en elvevifte som er bygget ut ved Volbuelvas utløp i Volbufjorden i Øystre Slidre. Basert på foreliggende data er det gjort en vurdering av Sandtangens egnethet som fremtidig vannkilde. Vannforsyningen er i første rekke tenkt for Moane og Kolstad vannverk, mens det på lengre sikt vil kunne bli aktuelt også å forsyne Vindin vassverk. Det er tidligere etablert en 160 mm prøvebrønn som ble prøvepumpet over en fem måneders periode i 1992. Vannstander ble registrert i pumpebrønnen, 4 peilebrønner og Volbufjorden under prøvepumpingen. Som bakgrunnsmateriale for vurderingen har Norconsult oversendt diverse materiale fra tidligere undersøkelser og vurderinger av Sandtangen, i første rekke fra Østlandskonsult, Carl-H Knudsen, Folkehelsa, Hallingdal Bergboring og EGM Consult. I Tillegg foreligger en NGU rapport (88.053). Videre er følgende grunnlagsmateriale oversendt: Regulerings- og flomnivåer for Volbufjorden Rådata og bearbeidete data fra prøvepumping i 1992 Bilder fra vannkilden Analysedata fra Næringsmiddeltilsynet Det konkluderes med at Sandtangen med enkle inngrep må anses som en egnet vannkilde for forsyning for Moane og Kolstad vannverk, mens en utvidelse av forsyningsområdet til også å omfatte Vindin vassverk vil kreve relativt omfattende undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.101
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200
Fylke:
Oppland