VLF-målinger, Råna nikkelmalmfelter: Bruvannsfeltet.

Feltarbeidet foregikk i tiden 18. - 22. april 1977. Det har vært utført geofysiske målinger flere ganger i Rånafeltet, kfr. NGU Rapport 1580A. Ved Bruvannet har det bl.a. vært utført elektromagnetiske målinger(Turam- VLF-målinger). Resultatet av disse målingene dannet grunn- laget for VLF-målingene i 1977. Formålet med de nye VLF-målingene var i første rekke å få klarlagt det videre forløp mot vest av en sterkt ledende grafittførende sone tidligere påvist øst for Bruvannet. Det kunne formodes at sonen vil fortsette inn under vannet, og det var derfor nødvendig å måle mens vannet var islagt. Målingene har vist at sonene fortsetter inn under vannet slik som ventet. Sonens utstrekning mot vest ble fastlagt med stor sikkerhet. Ved vestbredden av Bruvannet ble det påvist et nord-sydgående anomaliedrag, trolig bestående av flere svakt ledende soner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1580B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland