Vinjeøra 1421 II, kvartærgeologisk kart M 1:50 000, beskrivelse med kartbilag

Den kvartærgeologiske kartleggingen av kartblad Vinjeøra ble foretatt i 1995 og 1996 som en del av den systematiske kartleggingen i M 1:50 000 som ble gjort av NGU. Beskrivelsen gir en kort omtale av geologiske hendelser i kvartærtiden og prinsippene for kvartærgeologsk kartlegging, blant annet med hensyn til løsmassinndeling, mektighet og lagfølge, kornstørrelse og overflateformer. Den gir en meget kort omtale av berggrunnsgeologi og landskapsformer. Deretter beskrives ulike avsetningstyper som forekommer innen kartbladet, både med hensyn til utbredelse, mektighet og karakteristiske egenskaper. Geologisk utvikling med hovedvekt på sluttfasen av isavsmeltningsforløp, strandforskyvning, elve- og bekkeerosjon og skred og andre massebevegelser. Til slutt omtales løsmassenes egnethet til ulik bruk. Det kvartærgeologiske kartet er digitalisert og plottekart er vedlagta

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.034
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonale databaser - løsmasser
Prosjektnr:
291100