Vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes, Nord-Trøndelag.

Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale. Under dette topplaget er motstandene generelt lave, og er antatt å være finkornige moreneavsetninger og marine sediment. Sonderingene som ble foretatt på hovedryggen ved Salsnes har ikke motstands- forhold som tilsier at dette er noen "typisk" randavsetning med sortert sand og grus. Motstandsforløpet i sonderingene nord for Urdsvatnet tyder på at denne rygg- formen kan være en randavsetning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.174
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport