Variasjon i kornfordeling i bekkesedimentprøver.

NGU-RAPPORT
|
1494 L
|
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
|
Utgivelsesår
1979
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Kornfordelingen har innflytelse på den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- sjonen -0.18 mm. To bekker er detaljprøvetatt. For å få frem størst mulig variasjon i kornstørrelse er prøveplassene valgt slik at både bakevje og midt- strøms lokaliteter er representert i materialet. I begge de undersøkte bekker varierer kornstørrelsene av sedimentene meget. Valg av prøveplass synes ikke å påvirke kornstørrelsen i -0.18 mm fraksjonen i avgjørende grad.
Kommune
ORKLAND
MELHUS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket