Vannressurskart 1 : 50 000 med beskrivelse - grunnvann i løsmasser, Gudbrandsdalen, Oppland fylke. Status for 10 kartblad pr. 01.01.86.

Som en del av arbeidet med Flerbruksplaner for vassdrag i Gudbrandsdalen, har NGU kartlagt og sammenstillet data vedr. grunnvannsforekomster i løs- masser. Rapporten, som bygger på data innsamlet gjennom hele perioden fra ca. 1957-85, dekker vesentlig hoveddalføret. Grunnvannsforekomstene er klas- sifisert etter vanngiverevne i skalaen GOD - MIDDELS - DÅRLIG. I tillegg er forekomster som ikke er undersøkt/ikke er tilstrekkelig undersøkt, men som ut fra hydrogeologiske vurderinger antas å kunne ha en god eller middels vanngiverevne avmerket. Sonderboringer, undersøkelsesbrønner, produksjons- brønner og åpne snitt er også avmerket. Pr. 01.01.86 har NGU registrert 33 forekomster klassifisert som GOD vanngiver. Disse er kort beskrevet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.012
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland