Utvidet program for analyse av geologiske materialer basert på syreekstraksjon og plasmaspektrometri.

Rapporten gir en beskrivelse av den rutine som i dag benyttes ved analyse av geologiske materialer basert på syreekstraksjon og plasmaspektrometri. I for- hold til tidligere metode, som er beskrevet i Journal of Geochemical Exploration, vol. 14 (1981) s.119-130, er metoden en del modifisert og dekker nå 29 elementer. Det er lagt spesiell vekt på testing av rutiner for ekstraksjon og lagring, og konklusjoner er her bl.a. at alternative materialer for ekstraksjon bør overveies, da store mengder B samt en del andre elementer innføres fra Pyrexglass. Ved lagring av løsninger i glassemballasje innføres store mengder Ba ved siden av en del andre elementer. Disse oppdagelser har ført til at glass er forlatt som materiale for lagring og plast er tatt i bruk Rapporten berører også rutiner for rengjøring av emballasje, problemer med avdamping fra prøveløsninger og testing av vannkvaliteter. Emner som kalibrering, korreksjon for spektrale interferenser, bruk av referanseelement, fastlegging av nedre bestemmelsesgrenser, samt en del rutiner for kontroll av ekstraksjon og analyse er viet spesiell omtale.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2113
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport