Utprøving av VLF-instrument ABEM Wadi.

Som et ledd i NGUs vurdering av aktuelle geofysiske målemetoder for kart- legging av vannførende sprekkesoner i fjell, er ABEMs VLF-instrument WADI testet. Dette instrumentet registrerer og lagrer data digitalt. Det kan utføres filtrering og automatisk tolkning av fall og dyp ned til strøm- konsentrasjon i bakken. En overordnet målsetting var å vurdere om instru- mentet kunne bidra til økt effektivisering ved datainnsamlingen ved NGU. Uttestingen viser at instrumentet er meget effektivit ved innsamling og presentasjon av data. Ved kartlegging av svake anomalier over sprekkesoner har filtreringsrutinene gitt tvilsomme resultater. Automatisk tolkning av en sones fall og dyp ned til strømkonsentrasjon må brukes med fornuft.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.139
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport