Undersøkelse av leire til byggeråstoff ved Larvik.

NGU fikk oppdrag av Elkem Rockwool å finne leirforekomster egnet til fremstilling av steinull i rimelig nærhet av fabrikken i Larvik De undersøkte områdene er beskrevet som felt fra A-J. Alle feltene er systematisk oppboret og prøvetatt. Boringene er utført med 2" skovelbor og stempelprøvetaker. Det ble ialt boret 46 hull og tatt 128 prøver. Det ble utført 122 kornstørrelsesanalyser, 121 analyser av vanninnhold og 8 kjemiske analyser. Under et 2-3 m tykt lag med relativt fast leire i toppen, blir leira de fleste stedene veldig bløt. Alle forekomstene har forholdsvis liten mektighet over grunnvannet, max. 5-6 m. Leira er de fleste stedene homogen og finkornig. I felt A. B og De er stabiliteten av leira vurdert av NGI. Mest aktuell for uttak er felt A og B vest for Hedrum kirke og felt F i Åsrum.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.096
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold