Undersøkelse av forurenset grunn grunnvann på Trandum. Georadarmålinger

Som et ledd i undersøkelsene av forurenset grunn ved Trandum har NGU utført målinger med georadar. Hensikten med dette var å se om det kunne påvises lagdeling i den tørre del av avsetningen som kunne være lederhorisont/barriere ved eventuell spredning av forurensning. I store deler av området er det kartlagt en nær horisontal reflektor på 5-10 meters dyp, og under denne er det stedvis påvist skråsjikting. Dette indikerer en klassisk deltautbygning med "topset" og "foreset". Lengst nord i leirområdet faller skråsjiktene mot vest, mens de i den sørlige del av leiren faller mot nord. En reflektor på 10-20 meters dyp opptrer i deler av enkelte profiler og kan representere en grense mellom sand/grus og finsand/silt eller finstofflinser påvist ved boringer. Ingen av de nevnte reflektorer er lateralt utholdende, og dette indikerer at en kun stedvis kan ha lederhorisonter/barrierer ved eventuell spredning av forurensning.#

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.218
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus