Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke.

Det er foretatt befaring av en del kvartsittdrag i Froland kommune samt detaljkartlegging i målestokk 1:5000 av 7 kvartsittområder innenfor kommunene Øyestad, Grimstad, Tvedestrand og Risør. Formålet med kartleggingen har vært å avgrense kvartsittdrag med en kvalitet god nok til ferrosilisium-, evt. SiC-formål. På grunnlag av innsamlede prøver fra dagen er kvartsitten undersøkt og beskrevet petrografisk. Kjemisk sammensetning er bestemt ved bruk av XRF. Målinger av den termiske styrke basert på dilatometri er utført på 11 prøver. På bakgrunn av resultatet av mikroskoperingen, kjemiske analyser og dilatometerforsøk er det grunn til optimisme for forekomstene ved Nævestad og Kviteberg, Tvedestrand kommune og Tjennheia i Øyestad kommune. Både kjemisk sammensetning og termisk styrke synes å ligge innenfor det området som er akseptabelt. Grove tonnasjeoverslag peker i retning av at forekomstene representerer reserver på flere mill. tonn. En eventuell oppfølgning av foreliggende arbeid bør bestå i diamantboring av forekomstene. Undersøkelser med tanke på å forbrede kvartsittens kvalitet gjennom oppredningsprosesser er også foreslått.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.013
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder