Undersøkelse av underproterozoiske sedimentære lagrekker på Finnmarksvidda.

Underproterozoiske sedimentære lagrekker på Finnmarksvidda består av metamorfe konlomerater, sandsteiner og slamsteiner. Sandsteinene er den vanligste bergartstypen og er videre inndelt i kvartsitter, subarkositter og arkositter, utbredelse, mektigheter, facies-utvikling og faciesvariasjoner i disse lag- rekkene er satt sammen i en facis-modell. Omfattende prøvemateriale er under- søke i tynnslip og analysert på hoved- og sporelementer. Resultatene av disse undersøkelsene viser at de sedimentære lagrekkene ikke har økonomisk interesse hverken med hensyn til gull eller andre elementer. Analyse av geokjemiske data tyder på at materialet i sedimentene skriver seg fra en granodiorittisk kildeområde. Sedimentdannelsen har foregått i et kontinentalt og grunthavsområde påvirket av rifting. Endel av subarkosittene og arkosittene preges av Na>K-forhold som kan for- klares ved kildebergarters sammensetning. Ekstremt høye Na-verdier opptrer lokalt og synes å være et resultat av albittdannelse langs knusningssoner og i nærheten av basiske intrusjoner. Albitt-rike partier kan muligens være av en viss økonomisk interesse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.010
Page number:
126
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark