Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune. Statusrapport 1989.

Etter henvendelse fra Nesset kommune ble det i 1989 inngått en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og denne rapport viser resultatene fra undersøkelsene i -89, der hovedvekt ble lagt på de nordlige deler der berg- grunnskart er tilgjengelig. Rapporten beskriver undersøkelser av pegmatitter og kvartsittskifer til industrimineralanvendelse og ulike gneiser, kvartsitt- skifer og mørke bergarter for natursteinsformål. Undersøkelsene har så langt dessverre ikke gitt positive resultater. Undersøkelsene fortsetter i 1990 med berggrunnskartlegging av den sydlige del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.071
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport