Undersøkelse av byggråstoffer, grunnvann i løsmassene og kvartærgeologisk verneverdige områder for bruk i kommunal arealplanlanlegging, Ringebu kommune

Rapporten presenterer tilgjengelige geologiske data i Ringebu kommune for bruk i kommuneplanens arealdel. Rapporten omhandler temaene byggeråstoff, grunnvann i løsmasser, verneverdige kvartærgeologiske forekomster og geologisk interessante lokaliteter. Hvert tema er presentert på temakart, og konklusjonene fra disse er sammenstilt på kart i målestokk 1:50 000. Innenfor de ulike temaer er detaljer skilt ut og vist i stor målestokk. Tema er valgt ut fra hvilke problemstillinger som er til stede, og kommunens prioriteringer. Sand- og grusreservene ved myhre grustak ved Fåvang, ved Berdal i Sør-Fron og elvegrusen ved Frya og Gåsøya er de viktigste sand og grusressurene. Pukk til høyverdig formål kan taes ut ved Elstad. Forslag til verneområder og interessante geologiske lokaliteter er beskrevet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.091
Page number:
97
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland