Turam- og VLF-målinger, Råna nikkelmalmfelter: Rånbogen.

Feltarbeidet foregikk i tiden 6. juni - 2. juli 1977. Målingene i Rånbogen var et ledd i undersøkelsene av Råna nikkelmalmfelter. Det er ikke utført geofysiske målinger i Rånbogen tidligere, men andre steder i Rånafeltene har det en rekke ganger vært utført ulike typer geofysiske målinger. Det vises til følgende GM/NGU rapporter: Nr. 52, 515 B og C, 1110 Turammålinger " 1061, 1299 IP- og CP-målinger " 1526, 1580 B VLF-målinger " 1538, 1579 Gravimetriske målinger Feltet som ble undersøkt i Rånbogan har en utstrekning på 2.5 km2. Det ble foretatt både Turam- og VLF-målinger. Turam- og VLF-målingene supplerte hverandre til dels meget godt, men Turammålingene ga totalt sett de sikreste data. Det ble påvist en rekke ledende soner av vekslende utstrekning og ledningsevne. De fleste har kort feltutstrekning, 100 - 300 meter. Noen få soner er 500 - 600 meter lange. Sonene opptrer hovedsaklig i noritt, men det ble også påvist ledende soner i en kalsilikatbergart. Anomaliene skyldes dels kismineraliseninger, dels grafitt, oftest begge deler. Det ble ikke påvist ledende soner som med sikkerhet kan sies å ligge i peridotitt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1580A
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland