Tungmineralundersøkelser i Finnmark.

Rapporten omhandler en kjemisk/mineralogisk undersøkelse av moreneprøver fra Finnmark. Undersøkelsen er både en metodeundersøkelse og et malmletings- prosjekt. Av resultatene nevnes: Kismineralene i finfraksjon i morener er vitret bort, men tungelementene er i stor utstrekning absorbert i lettløselig form på andre mineraler. Det ble funnet anomaliområder på kobber, nikkel og tinn. Videre er det funnet høye enkeltstående gehalter på arsen, wolfram og sølv. Niobmineralet pyroklor er funnet i vaskeprøver fra Storfossen, Karasjokka. I Beivasgiedde området hvor en har et tett prøvenett, opptrer høye nikkelgehalter på linjer som ligger i isbevegelsesretningen. Transportlengder på 0 - 5 km for hovedmengden av bunnmorenen er sannsynlig i dette området. Indisene for at en geokjemisk undersøkelse av bunnmorenen er anvendelig som malmletingsmetode i Finnmark er gode.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
968 D
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark