Tungmetaller i vegetasjon og jord på naturlige forgiftningsfelter og i normalområder.

FORMÅL: Å gi en samlet oversikt over de data som finnes om tungmetaller i vegetasjon og jord fra det naturlig kobberforgifta feltet i Karasjok, Finnmark METODER: Jordprøver fra eget feltarbeid er tatt i det øvre jordlag i fire vegetasjonsprofiler og fra de fleste horisonter i tolv jordprofiler utenom vegetasjonsprofilene. For metoder som er brukt av andre henvises til Låg og Bølviken (1974) og Røsholt (1977). Kjemisk analyse av plante og jordprøver: de forskjellige elementer er bestemt ved hjelp av atomabsorpsjon, glødetap ved tørking (105 grader C) og forasking (430 grader C) og pH i løsning i blandingsforholdet jord:vann 1:2.5. RESULTATER: Resultatene er vist i 20 figurer og 13 tabeller. I naturlig for- giftet vegetasjon er det funnet høye Cu-verdier i smyle (DESCHAMPSIA FLEXU- OSA), sauesvingel (FESTUCA OVINA) og fjelltjæreblom (VISCARIA ALPINA). I jord er det påvist et Cu-innhold på opptil 5 %. Gjennomsnittlig innhold i det øvre jordlag ligger mellom ca. 1 500 ppm Cu (1-10 cm) og 7 400 ppm Cu (2-5 cm) I mineraljord er Cu-innholdet høyest i sandig morene og lavest i breelvmateri- ale, men enkeltkonsentrasjonene er størst i det øvre jordlaget. Glødetapene viser at det øvre jordlag på forgiftningsfeltene inneholder lite organisk materiale, gjennomsnittlig ca. 17 % (59 prøver).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1570 C
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark