Tolkning av helikoptergeofysikk, gravimetri og petrofysikk innenfor kartblad 1723 III Steinkjer, Nord-Trøndelag.

Rapporten presenterer en geofysisk tolkning av geologiske strukturer innenfor kartblad Steinkjer (nr.1723 III i M711-serien). Hoveddatagrunnlaget har vært geofysiske data målt fra helikopter, dvs. magnetiske og elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I tolkningen av aeromagnetiske og gravimetriske kart er det benyttet petro- fysiske data. Den aeromagnetiske tolkningen omfatter 1) magnetiske strukturkart som viser magnetiseringsmønster, -kontakter og -nivåer og 2) fall-angivelser basert på modellberegninger. Tolkning av magnetiske dislokasjoner viser to hovedret- ninger: 1) NØ-SV (sammenfallende med Møre-Trøndelag-forkastningssonen) 2) NNV-SSØ. Den aeromagnetiske tolkningne har bidratt til den geologiske kartleggingen, bla. er intrusjoner med metagabbro/amfibolitt blitt kartlagt. Gravimetrisk tolkning er gjort langs et profil med retning NV-SØ. Maksimal tykkelse på Størendekket er trolig 4-6 km i området. Skjøtingendekkets bergarter kan tolkes som en sammenhengende synform under Størendekkets berg- arter. Ved en preliminær tolkning av elektromagnetiske data målt fra heli- kopter er flere EM-anomalier blitt påvist. Det er foretatt feltoppfølging (bakkegeofysikk, geologisk arbeid og boringer) for å identifisere kildene til EM-anomalier ved Rørvatn i Namdalseid kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.158
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport