Temakart byggeråstoff - Steinkjer kommune.

Formålet med prosjektet har vært å framstille et temakart som viser bygge- råstoffsituasjonen i Steinkjer kommune. 6 løsmasseforekomster og 40 fjellforekomster er på bakgrunn av informasjon fra Grus- og Pukkregisteret, topografiske-, kvartærgeologiske- og berggrunns- geologiske kart, valgt ut for nærmere oppfølgende undersøkelser. Forekomstene er vurdert med hensyn til utnyttbar mengde og kvalitet for bruksområdene veg- og betongformål. Resultatene viser at de fleste forekomstene, både eksisterende uttak og nye forekomster egnet som framtidig uttakskilde, har en mengde og en kvalitet som tilfredsstiller behovet lokalt. Resultatene er framstilt i form av tekst, rangert kvalitetsmessig ut fra valgte inndelingskriterier og sammenstilt kartmessig i et temakart for byggeråstoff sand, grus og pukk. I tillegg er det laget et temakart som viser løsmassenes mulige egnethet for infiltrasjon og rensing av avløpsvann.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.053
Page number:
82
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport