Sykdomsdata og bekkesedimentgeokjemi for Østlandet og Trøndelag.

Bekkesedimenter er prøvetatt i tetthet 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område på 110 000 km2 i Trøndelag og på Østlandet. Området dekker 159 kommuner med en befolkning på 1 430 000. For hver kommune er det laget en samleprøve av under- prøver innenfor kommunen. Disse 159 samleprøvene er analysert for 22 syre- løselige elementer. Resultatene er bearbeidet og korrelert med dødelighetstall for 22 sykdomsgrupper. Flere positive og negative signifikante korrelasjoner opptrer, bl.a. kreft i åndedrettsorg. og Ce, La (r = 0.41 og r = 0,44), multippel sklerose og Cu (r = 0,36). En trinnvis regresjonsanalyse er utført for datamaterialet. To geografiske og sju geokjemiske variabler kan forklare henholdsvis 59, 29 og 30 prosent av variasjonen i sykdomsdata for kreft i åndedrettsorg., hjertekarsykdommer og multipel sklerose. De sju geokjemiske variablene er valgt på grunnlag av principal komponent analyse.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1494 X
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport