Støren. Kvartærgeologisk kart; Støren; 16213; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.65