Statistiske analyser av morfologiske parametre for leirskred i Trøndelag og Viken

Et datasett på over 2500 skredkanter under marin grense i kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Stjørdal i Trøndelag fylke, og kommunene Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad i Viken fylke, er benyttet for statistiske analyser knyttet til løsneområdets størrelse og lengde, samt høydeforskjell mellom skredets bakkant og skredport. I tillegg er avstand mellom skredgroper analysert. Parametrene i det beregnede L/H-forholdet er avstanden fra skredbakkant til antatt skredport (L), og forskjellen mellom høyden til skredbakkant og høyden i skredporten (H). Analysene indikerer at L/H er større enn 15 for en del hendelser større enn 50 000 m2 . Ved en korreksjon av høydeforskjellen for skredmasser i skredporten med en fast verdi er L/H større enn 15 i hovedsak for en del store skredhendelser. Beregning av avstand mellom skredgroper indikerer at for skred større enn 20 000 m2 ligger minst 90 % av skredene 500 m eller nærmere et annet skred. Slike analyser kan bidra å tallfeste tidligere skredaktivitet. Analyser av store datasett med enkle parametre er viktige for å finne trender for store områder. Muligheten til å lage gode oversikter over tidligere hendelser har økt betraktelig etter at terrengmodeller (DEM) med høy oppløsning har blitt tilgjengelige. Nye datasett, kartleggingsverktøy og programvarer gjør større analyser mulig og kan være godt grunnlag for forskning på ulike skredaspekter, samt gi bedre forståelse for geologi, grunnforhold og landskapsutvikling. Statistiske analyser og tolkning av store datasett kan også benyttes som et innspill til videreutvikling av metodikken som brukes for vurdering av områder under marin grense som kan være utsatt for kvikkleireskred.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.029
Page number:
34 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
368300
Fylke:
TRØNDELAG VIKEN