Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 20172 Søre Osen.

Undersøkelsen er utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (Sone 32V). Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, Ag og V Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB- tegnede kart, redusert til A - 4-format. Estimater for prøvefeil og elementfor delingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til EDB og reproduksjon.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
893 B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark