Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 1716 I Bruflat

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimentene ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HN=3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert inn på A4-format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statsisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartene for Ni, Co og Cu (kartbladene 3-5) viser regionale mønster som synes å indikere litologiske forskjeller. V-konsentrasjonene varierer lite. Pb,Zn, Mn, Fe, Ag og Cd har spredte anomalioppslag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1043 B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland