Sporelementer i bekkesedimenter, Kartblad 1613 IV Seljord.

Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og ko- ordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer (Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Ba, Sr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce og La). Analyse- resultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordel- inger redusert til A4 - format. Elementene Si, Ti, Na, Cd og B er ikke kart- fremstilt. Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske innen den angitte tidsfrist. deretter er dataene NGU's eiendom.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1853/A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark