Sør-Trøndelag fylke. Kvartærgeologisk kart M 1 : 250 000. Veiledning til kartet