Skjellsandundersøkelser i området Tromøy - Risør, Aust-Agder

I september 1992 utførte NGU et maringeolosk tokt i Aust-Agder for å kartlegge skjellsandforekomstene fra Tromøya i sør til fylkesgrensa i nord. Ut fra ca. 300 km med seismiske profiler og 60 sedimentprøver med grabb er det avgrenset 12 sikre eller mulige skjellsandområder mellom Tromøya og Gjernestangen (Tegning 93.024-02 og 93.024-04). I tillegg er det merket av en rekke mindre, mulige skjellsandområder (merket med S) som ikke er arealavgren- set. Av de 12 avgrensede skjellsandområdene, ligger 8 innenfor en radius på 5 km fra Lyngør, og blant disse er de 3 største i utstrekning. Kvaliteten på skjellsanda er generelt dårlig. De fleste skjellsandprøvene som er tatt opp er urene, det vil si at de er innblandet med minerogen silt, sand eller grus- partikler. Dette skyldes sannsynligvis den nære beliggenheten i forhold til Ra-ryggen. Grabbprøvene fra sjøbunnen viser sedimenttypen i de øverste 10-30 ca under havbunnen. Det kreves kjerneboring eller prøvegrabbing for å fastslå mektigheten på skjellsandlagene i d3e aktuelle områdene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.024
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder