Sjeldne jordartselementer i Hellemobotn-Linnajavrre-regionen, Tysfjord, Hamarøy og Sørfold kommuner, Nordland.

Ved regional prøvetaking av løsmasser i Nordland og Troms i 1986 ble det påvist unormalt høyt innhold av sjeldne jordarter Ce, La, m.fl.) i deler av Indre Tysfjord-regionen. Ved oppføgende underølgende undersøkelser i 1988 ble et 250 kvm. stort område fra Hellemobotn og sydover til Gjerdalen systematisk prøvetatt med ett prøvepunkt pr. kvkm. (løsmasse og berggrunn). I tillegg ble det utført detaljerte geologiske arbeider i deler av området mhp. å påvise forekomster i fast fjell. Undersøkelsene førte til påvisning av flere partier og mindre områder med anrikning av sjeldne jordartsmetaller, uran og thorium. Disse er imidlertid enten for små eller for lavgehaltige til å kunne få økonomisk betydning. Området Veikvatnet-Gjerdal-Linnajavre synes å ha et potensiale for forekomster med Be, Y, Ce, La, mm., og anbefales videre undersøkt. I eventuelle videre undersøkelser bør det legges vekt på å finne forekomkster med beryllium som det økonomisk bærende element, og eventuelt med sjeldne jordarter som bi- produkt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.099
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland